Menu

Documenten

Document R-1655-14-8010-223r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses, voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemd, in eijgene persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Embrecht sone wijlen Cornelis Anthonis Hermans voor sijn selven, ende mede bij vuijtcoop vercregen hebbende het contingent, ende aenpart van Anthonis, Jan, ende Gijsbert sijne broeders, Dingeman ende Vijverken, beijde alnoch onmondich sijnde, ende daeromme geassisteert met Jan Cornelis Anthonissen ende Jan Peter Jacobs, henne beedichde momboir, ende toesiender, mitsgaders Jan Jan Cornelis Meeus vuijte naeme, instaende, hem fort ende sterck maeckende voor Digna weduwe wijlen Aert Cornelis Meeus, allen gebroeders, ende gesusteren, kinderen wijlen d'voorn. Cornelis Anthonis Hermans, die welcke hebben bekent ende beleden, bekenne, ende belijden midtsdesen metten anderen onderlinge gemaeckt, ende aengegaen te hebben, eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge vande erffelijcke goederen, hen mits het overlijden hender ouders, ende wijlen Digna henne suster aengecomen, inder vuege, forme, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits die welcke d'voornoemde Embrecht qualitate qua supra (in de kwaliteit als boven) ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, ierst den timmer vande camer der huijsinge waer vuijt den condividenten ouders verstorven sijn, met alnoch de vier gerechte sevenste parten aff te paelen aende suijt oostensijde inde erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, int geheel seven quartier ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Goijaert Jan Goijaerts d'een sijde, ende het volgende loth hiertegens aff te paelen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende gemeijne straet, ende metten anderen eijnde aende erve Goijaert Jan Goijaerts voors. ende eijntelijck noch de vier sevenste parten aff te paelen aende westen sijde in een parcheeltken saeijlants, int geheel vijff quartier ofte daer ontrent begrijpende geheijten den Roijenbergh gelegen binnen de prochie, ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Gerard Willems aen d'een sijde westwaerts ende het volgende loth aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve Adriaen Jan Goijaerts, ende metten anderen eijnde aende erve Joost Gerits de Beir, t'samen mette gerechticheijt vante wegen ende stegen als van outs, ende sal d'voorn. Embrecht alnoch in vergelijcking van cavelen aen het volgende loth ter simpele vermaenen moeten worden betaelt de somme van twee hondert dertich guldens ende vijfthien stuijvers, met vijff guldens vant hondert ende naer advenant, jaerlijcxe interest, inganck nemende van dato deses, ende totten effectuele voldoening der selve somme toe gedurende,

Waer tegens d'voorn. Dingeman, Vijverken sijne suster, ende Jan Jan Cornelis Meeus inde naeme vande voors. Digna te deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo voor henne portie te saemen erffelijck blijven besitten, behouden ende possideren, ierstelijck de keucken, ende achterhuijs inde voors. huijsinge mitsgaders de drie sevenste parten inde erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, aff te paelen aende noortwesten sijde, int geheel seven quartier, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tusschen erffenisse Joost Gerits de Beir d'een sijde ende het vs. ierste loth d'ander sijde, streckende mettten eenen eijnde aende erve Goijaert Jan Goijaerts, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch drie quartier, ende drie sevenste parten inde resterende vijff quartier ofte daer ontrent in het lant geheijten den Roijenbergh, aff te paelen aende oosten sijde, aldaer tusschen erffenisse d'voorn. Embrecht, hem midtsdesen bedeelt, d'een sijde, ende Cornelis Jan Willemen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Adriaen Jan Goijaerts, ende metten anderen eijnde aende erve Joost Gerits de Beir, ende sal dese erve wegen ende moeten geweecht worden als van outs, ende sal dit loth in vergelijcking van cavelen aen het eerste loth moeten vuijtreijcken twee hondert derthien guldens ende vijffthien stuijvers, in allen vuegen hier voor breeder is vuijtgedruckt, ende is tusschen d'voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken dat de middel muer ofte graet vande schoorsteen inde vs. huijsinge sal sijn ende blijven tot gemeijn gebruijck der condividenten, gelijck sij luijden oock denselve t'samen sullen onderhouden, ende sal den selven niet mogen worden affgebroken als met consent van parthijen ... d'voorn. Embrecht de camer wilde affbreecken sal de ...balck ten proffijte vande huijsinge moeten laeten leggen, oock sullen parthijen malcanderen het waeter moeten lossen, opdat den eene ofte andere daerdoor niet worden beschadicht, ende hebben hiermede d'een ten behoeve van d'ander op ijeders aengecavelde deel volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert met opdragen etc. gelovendeetc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra (3 sept 1655).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832