Menu

Documenten

Document R-1656-14-8010-100v

Jan Daniel Michiels heeft erffelijck vercocht, ende midtsdesen wettelijck overgegeven ende opgedragen, aen, ende ten behoeve van Adriaen Peter Nesten sijnen swager, alsulck sijn aenpaert contingent ende gerechticheijt als hem competerende is in seeckere huijsinge schuer schop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende, ende daer toe behoorende, acht loopensaet ofte daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt inde Corte straet, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Creijers aend'een sijde oostwaerts, ende Goijert Jan Anthonis aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Cornelis Jans vande Merenberch ende metten suijden eijnde aende gemeijne straete, los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra (i februarij 1657, scabini Stakenborch et Soffaerts).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832