Menu

Documenten

Document R-1736-14-8191-278v

Adriaen Cornelis Maes ende Jan Backers de jonge momboir over de kinderen wijlen Jan Cornelis Maes daar moeder van is Piternel Adriaen Claes Peter Huijben, als bij heeren wethouderen der Heerlijckheijt aengestelde cumtateurs ende daer beneffens ... Govert Bles schepen ende gesworen ... secretarije over den ... en boedel van wijlen den voornoemde Jan Cornelis Maes ..... hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven ad opus jus hab actum aan Jan Janssen Backers een huijs en hoff met een ...

De selve qqa predicta cedunt aan sijne doorlugtige hoogheijt prins Willem van Hessen heere deser Heerlijckheijt van Tilborg ende Goirle etc. etc. etc. een huijs en aangelag soo lant als weijde groot same agt loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder Tilborg bijt Casteel, oost en noort de cooper, suijt de straet, west Jan van ..., belast met agt gulden sjaers aanden Armen van Oisterwijck, Item veertien penningen chijns aanden heer van Tilborg in drie roepen, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den sesden september seventien hondert ses en dertigh.

Cooppenn en slagen 380 gulden voldaen.

De selve qqa predicta cedunt aen Nicolaes Cornelis van Oers een huijs hoff en aangelag soo lant als weijde groot samen drie ende een halff loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder Tilborg ter plaetse aende Hasseltse Capel, oost Lambregt Segers, suijt en west de straet, ende noort Cornelis Verbunt, Item een en een halff L lant gelegen als voor aende Langstraet, oost de straet, suijt de erffgenamen Peter Heerdens, west Norbert Francken, en noort de straet, belast met eenen pagt van vier gulden en vier stuijvers aande H: Geest Armen alhier, Item met vijff duijten en eenen penning sjaers aenden heere van Tilborg in drie roepen voorts etc. wegen stegen etc. ende hebben etc, gelovende etc. pro ut in forma, actum den sesden september seventien hondert ses en dertigh.

Cooppenn en slagen 550 gulden voldaen.

De selve qqa predicta cedunt aen Cornelis Cloostermans notaris een parceel ackerlant groot vier loopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborg aende Hasselt bij de Lange Straet, oost Adriaen Jan de Roij, suijt Adriaen Coolen, west de weduwe Willem de Beer, en noort den gemeene wegt, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den sesden september seventien hondert ses en dertigh.

Cooppenn en slagen 111:10:0 voldaen.

De selve qqa predicta cedunt aen de kinderen Jan Lambert van Riel met name Adam, Hendrien, Engelien en Adriaentie, een parceel ackerlant groot een lopensaet ofte etc. gelegen onder Tilborg aent Creijven, west de weduwe Lambert van Riel, suijt Embregt Maes, west Jasper van Wijtvliet, en noort Adriaen Maes, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den sesden september seventien hondert ses en dertigh.

Cooppenn en slagen 45 gulden voldaen.

De selve qqa predicta cedunt aen Cornelia Peter van Beurden een halff huijs aenden oosten kant met de hoff daer aen groot een loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen onder Tilborg aent Creijven oost den wegt, suijt Adriana de Jong, west en noort de kinderen ... van Beurden, belast met twee en eenen halve stuijver chijns sjaers aen Ekelschot tot Oorschot, voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den sesden september seventien hondert ses en dertigh.

Cooppenn en slagen 70 gulden voldaen.

De selve qqa predicta cedunt aen Adriana Maria Adriaen de Jong een huijs bestaende in twee woningen, met het schop, hoff en aangelag groot een loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen onder Tilborg aent Creijven oost een voetpat, suijt de weduwe Bartel van Rijssel, west de straet en noort Cornelia van Beurden, belast met vijff en eenen halve stuijver chijns sjaers aen Ekelschot tot Oorschot, voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den sesden september seventien hondert ses en dertigh.

Cooppenn en slagen 120 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832