Menu

Documenten

Document R-1750-14-438-35r

Gecompareerde voor etc. Cornelis van den Broeck weduwenaar wijlen Jenneken Verschueren, den welcken verclaerde te desisteren vant regt van togt ten behoeve van de twee onmondige kinderen wijlen Geertruijd Verschueren daar vader aff is Cornelis Hosemans, op een vierde part in een huijsing, schop, hoff en aangelag groot int geheel seven en een half L ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse de Hasselt, sonder daar op eenig regt te reserveren, maar daar van renuntieerende in gerequireerde forma, ende sulcx op ende voor de somme van twintig guldens die bij't passeren deeses sijn voldaan, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc., actum den elfden meij seventien hondert vijftigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832