Menu

Documenten

Document R-1751-14-438-188r

Compareerde voor etc. Johannes Couwenberg als in huwelijck hebbende Johanna Latour hier mede present, den welcken verthoonde sijne blijkende penningen die hij verclaarde sijn eijgen te weesen omme met den regten van naarderschappe te lossen vrijen ende quijten soo doet mits deesen, sodanig parceeltje ackerlant groot veertig roeden ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Cornelis Jansen, zuijt Jennekatrien van de Megdenberg, west Joris van Gorp, en noort Cornelis Jan Beris, los en vrij, als Antonij Latour als in huwelijck hebbende Maria van de Megdenberg op den 20e september 1751 voor heeren schepenen alhier heeft eweg gevest, opgedragen ende overgegeven aan Nicolaes Borgers op ende voor de somme van twee en vijftig guldens tien stuijvers, gelovende derhalven super se et bona in deesen alles meer te doen 't geene een naarderman naar costume locaal schuldig en gehouden is te doen, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den tweeden november seventien hondert een en vijftig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832