Menu

Documenten

Document R-1752-14-438-218r

Jacob Perrollet vorster alhier en geauthoriseerde van wegens de domeijnen te s'Bosch uijt kragte van authorisatie van de heer Johan Adriaan van Meurs collecteur van s'lands gemeene middelen over Tilborg over de jaeren ingegaan primo october 1748 en 1749 sijnde van dato den 29e november 1751 naar voorgaande gedaene executie en verdere formaliteijten in cas van executie gerequireert breeder vermeldens de conditie van publique verkooping en uijtganck des hoogsels de dato den 3e februarij 1752 door hem vorster ten overstaan van schepenen alhier gehouden gementioneert waar toe ten deesen brevitatis causa wert gerefereert heeft wettelijck ende erffelijck ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende) verkogt opgedragen ende overgegeven aan Thomas Verbunt, eerstelijck een huijs hof en aangelag daar aan groot twee loopensaat ofte daar ontrent gelegen binnen de Heerlijckheijt Tilborg onder de Hasselt ter plaatse aan't Craijven oost Adriaan Cornelis Maas, zuijt de gemeene straat, west Norbartus Jacobus van den Berg, en noort Mattheus Aart Reijnen,
Item een parceel ackerlant groot een loopensaat ofte daar ontrent, gelegen als voor, oost Adriaan Cornelis Maas, zuijt en west Mattheus Aart Reijnen, en noort een gemeene voetpat,
Item een parceel weijde groot een loopensaat ofte daar ontrent gelegen als voor, oost Wouter Huijbert Hensen, zuijt de gemeene straat, west Jan Nicolaas Maas, en noort Johanna Guilliam Boogers,
Item drie parceelen soo ackerlant en weijde met slootje ofte riole langs met haar houtwas en bos neffens malkanderen groot samen drie en een half loopensaat ofte daar ontrent, gelegen ontrent het Craijven en Postelstraat oost Mattheus Aart Reijnen, zuijt Cornelis Jan Beris, west de weduwe Michiel Peter Gerits, en noort de heer Johan de Jong secretaris der Heerlijckheijt van Tilborg en Goirle, Adriaan Adriaan de Jong en Adriaan Cornelis Maas,
En laastelijck een parceel bos en lant groot twee loopensaat ofte daar ontrent, gelegen aan den Oostheijkant ontrent de Vijffhuijsen oost Nicolaes Andries van Riel, zuijt en west een gemeenen karweg en noort Nicolaas Andries van Riel, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende super bona creditorum, warandiam more solito soo als int stuk van parate executie en onwillig decreet behoort deese verkooping altijt te sullen houden ende doen houden vast, bondig ende van waarde sonder eenig wederleggen, en allen verholen commer etc. pro ut in forma, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den vijfftienden meert seventien hondert twee en vijfftig.

Cooppenn: en slagen 322 gulden voldaan aan handen van den secretaris alhier.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832