Menu

Documenten

Document R-1752-14-438-223v

Jacob Perrollet vorster alhier, en geauthoriseerde van wegens de domeijnen te s'Bosch uijt kragte van authorisatie van d'heer Johan Adriaen van Meurs, collecteur van s'lands gemeene middelen over Tilborg, over de jaren ingegaan primo october 1748 en 1749 sijnde van dato 29 november 1751, naar voorgaande gedreve executie, en verdere formaliteijten in cas van executie gereguleert, breeder vermeldens de conditie van publique verkooping en uijtgank des hoogsels de dato den 16e februarij 1752 door hem vorster ten overstaan van Heeren schepenen alhier, gehouden, gementioneert, waar toe ten heden brevitatus cuase wert gerefereert, heeft wettelijck ende erffelijck ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende) vercogt, opgedragen, ende overgegeven aen Martinus Dircx een huijs en hof daer aen groot een L ofte etc. gestaen en gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaar oost Cornelis Peter Hosemans, suijt de gemeene straet, west Wouter Anthonij Schoffaers, ende noort de waterloop, belast met twee stuijvers vijf penningen St, Stevens chijns s'jaers aan den Ed. heer alhier, Item met een chijns genaemt Noerkens chijns s'jaers betaelt wordende met ses stuijvers twaelf penningen aent convent van Tongerloo op St. Thomas dag tot Oosterwijck, Item met drie vaten rogge aan den H: Geest Armen alhier, s'jaers betaelt wordende met eenen gulden seven stuijvers, Item met eene rente van vijftien stuijvers s'jaers aant Comptoir van Rentmeester de Bock te s'Bosch, voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende super bona creditorum ... more solito, soo als int stuk van parate executie en onwillig decreet behoort deese vercooping altijt te sullen houden ende doen houden voor goet, vast, bondig ende van waarden sonder eenig wederseggen, en allen verholen commer etc. pro ut in forma, aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den vier en twintigsten meert 1700 twee en vijftigh.

Cooppenn en slagen 81 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832