Menu

Documenten

Document R-1752-14-438-266r

Compareerde voor etc. Johannes Wouter Peters weduwnaar van wijlen Jennemaria Norbart den Ouden, Antonij Norbart den Ouden als momboir en Johannes Norbart den Ouden als toesiender over de twee onmondige kinderen van voorn. Johannes Wouter Peters verwekt bij voorn. Jennemaria Norbart den Ouden, met consent ende authorisatie van Heeren Wethouderen alhier de dato 28 augustij 1752 op heden vertoont en waar toe ten deesen wert gerefereert, te samen ter eenre ende Francis Norbart den Ouden ter andere zijde, dewelke om redenen in de voors. authorisatie gemelt verclaarde met den anderen aengegaen ende gemaakt te hebben het navolgende accoort, te weeten dat zij eerste aan den tweeden comparant in vollen vrijen eijgendom zullen overgeven, gelijk zij aan hem overgeeven en transporteere bij deese een leemen huijsje en hof daer aen, groot drie vierde L ofte etc. gestaen ende gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aen de Hasselt, aldaer aan de Corte Straat, oost Adriaen Maas zuijt de straet west Gerart Swagemakers, en noort Francis Maas, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. en hebben etc. gelovende etc.en allen verholen commer calangie etc. waar voor hij meede van de eerste comparanten aanneemt het kint van voorn. Johannes Wouter Peters met name Margo out ontrent elf maanden als zijne eijgen op te brengen ende te alimenteren in kost etc. tot dat het selve sal gekomen wesen tot zijne meerderjarige dagen, houwelijk, etc.
Tot preciese naarcominge ... staat verbinden parthijen comparanten die in haere respective qualiteijten henne persoonen ende goederen, hebbende ende verkrijgende geen uijtgesondert onder ... ende subjecte als na regten,
Ende is het voors. huijsje ten opsigte van den 40e penn. bij heeren Scheepenen getauxeert op de somme van sestig gulden aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum een en dertigsten augustij 1700 twee en vijfftig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832