Menu

Documenten

Document R-1752-14-477-136r

Compareerde voor etc. Berbel Wouter Bertens laast weduwe wijlen Goijaert van Helvoort, geassisteert met Laurens Jan de Cocq als voogt over haere kinderen verweckt bij haren eersten man Jan de Cocq, ter eenre, Gerart Joost de Beer als momboir, en Michiel van Helvoort als toesiender over de twee onmondige kinderen van wijlen voorn. Goijaert van Helvoort verweckt bij wijlen Geertruijd Joost de Beer ter andere zijde, te kennen gevende, dat bij het aangaan van het huwelijck van voorn. Goijaert van Helvoort met voorn. Berbel Wouter Bertens eerste comparant in desen, hadden gemaakt seker contract gepasseert voor schepenen alhier den 18e october 1743 waartoe ten desen wert gerefereert, en alsoo het geval dat voorn. Goijaert van Helvoort in deser werelt is komen te overlijden sonder in dit laaste huwelijck kinderen verweckt te hebben, en dus sijne kinderen geheel soude sijn in vreemde handen, en bij tijt en wijlen daar uijt questien en verschillen soude konnen ontstaen, soo verclaerden sij wedersijdse comparanten met den anderen te sijn geconvenieert ende geaccordeert in desen voegen te weeten dat sij eerste comparante sal desisteeren vant regt van togt gelijck zij daer van desisteert bij desen haar bij den voors. contracte aangekomen op een half huijs en een half loopensaet hof gestaen en gelegen alhier aen de Hasselt dat sij eerste comparante daer en boven aanneemt ten haren lasten alleen te betalen alle de lastige schulden des boedels geene uijtgesondert, en bovendien nog sal uijtkeeren aan de tweede comparanten in haere qualiteijt eene somme van twee en veertig guldens eens, die bijt passeeren deses sijn voldaen, waar voor sij tweede de eerste comparante libereren en ontslaan van den last der alimentatie der kinderen van voorn. Goijaert van Helvoort bij voors. contracte aangenomen, en daaren boven aan haar eerste comparante in vollen vrijen eijgendom overgeven sodanig gedeelte als de voorn. kinderen van wijlen Goijaert van Helvoort soude kunnen of mogen pretenderen in den boedel van haar eerste comparante, latende den selven geheel en al aan haer eerste comparante en haere kinderen, voor nu en namaals renuntieerende ten dien sijnde daar van voor nu en als dan ten behoeve van deselve,
Tot preciese naarcominge vant geene voors staat verbinden sij respectieve parthijen comparanten jder in sijne qualiteijt, henne respective persoone ende goederen hebbende ende verkrijgende geen uijtgesondert onder verbant ende subject als na regten, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den dartigsten augustij seventien hondert twee en vijftigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832