Menu

Documenten

Document R-1753-14-439-33r

Bastiaen Willem de Beer cedit aan Jacobus Willem de Beer, eerstelijck de helft in een huijs, schuurke, hof en aangelag groot in't geheel een en drie vierde L ofte etc. gestaen en gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaer oost de straat, zuijt en noort den cooper, en west Leendert van Tulder, belast in't geheel met vijftien duijten chijns s'jaers aan den Ed. Heer alhier, item met eene rente van seven stuijvers agt penningen s'jaers aan't comptoir van den rentmeester C: de Back te s'Bosch,
Item de helft in een huijsje en hof groot in't geheel een half L ofte etc. gestaen en gelegen als voor, aldaar, oost de straat, zuijt Leendert van Tulder, west den cooper, en noort de weduwe Huijbert van Groenendaal, belast in't geheel met een rente van vijf gulden s'jaers aanden Armen van Oosterwijck, item met vijf duijten chijns s'jaers aan de conventualen van Tongerloo,
Item de helft in een parceel ackerlant groot in't geheel twee L ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost de kinderen van Jan Swagemakers, zuijt Cornelis Jan Beris, west de gemeente en noort Johan van Gorp,
Item de helft in een parceeltje landt groot in't geheel een L ofte etc. gelegen als voor aan den Groenenweg, aldaer oost den wegt, zuijt Peter Reijnen, west Joris van Gorp en noort Cornelis Jan Beris,
Item een parceeltje ackerlant groot een L ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost den ackerweg, zuijt en noort de heer secretaris de Jong en west den cooper,
Item een parceel ackerlant groot twee en een half L ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost Peter Hensen, zuijt den ackerweg, west Cornelis Jansen en noort den cooper, belast met seven duijten chijns s'jaers aan de conventualen van Tongerloo, voorts alle los en vrij, uijtgenomen wegen, etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijfden meij seventien hondert drie en vijftig,

Cooppenn: 95 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832