Menu

Documenten

Document R-1753-14-439-35r

Thomas Gerart Verbunt cedit bij erffmangeling aan Joris Adriaen van de Pas een huijs en hof groot een en drie vierde L ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aent Craijven, oost de straat, zuijt Norbert vanden Berg, west Mattheus Reijnen en noort de kinderen Adriaen Maas, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. aleen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den agsten meij seventien hondert drieenvijftig.

Cooppen: 280 guldens voldaen.

Joris Adriaen van den Pas cedit bij erffmangeling aan Thomas Gerart Verbunt een half huijs aan den westenkant, scheijdende op de graat van de schouw tussen deese en de wederhelft ten oosten met den hof daer aen groot drie vierde L ofte etc. gestaen en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost de wed. Leendert van Gils, zuijd Jacobus de Beer, west Johannes Leijten en noort de straet, belast met vijftien duijten chijns sjaers aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den agsten meij seventien honderd drie en vijftig.

Cooppenn: 170 gulden voldaen.



Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832