Menu

Documenten

Document R-1753-14-439-71v

Jan Gerard van den Megdenberg, als in huwelijk hebbende Cornelia van Gils, cedit aan Francis Peter de Beer, een parseel ackerland, groot drie lopensaet ofte daer ontrent, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaetse de Hasseld, aldaar aan't Craijven, oost de heer docter Mutsaers, suijd en west Cornelis van den Broek, en noord Cornelis Jan Colen,
Item een parceel land en weijde, groot te samen vijff lopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor aan't Craijven, aldaar oost Mattheus Reijnen, suijd Cornelis van den Broek, west den H: Geest Armen en noord de erfgenamen wijlen juffrouw Soffaers,
Item een parceel weijde, groot twee lopensaat ofte daer ontrent, gelegen als voor aen't Craijven, aldaer oost de straat, suijd de kinderen Jan Baptist van Beurden, west en noord de waterlaat,
Item een parseel ackerland, groot een lopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor aen't Craijven aldaer oost Cornelis van den Broek, suijd de weduwe Adriaen van Hest, west Mattheus Reijnen, en noord de gemeente, alle los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den negenden october seventien honderd drie en vijftig,

Cooppenningen 538 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832