Menu

Documenten

Document R-1753-14-477-181v

Kennelijck zij dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert, Maria, en Engelina cum tutoribus gesusters meerderjarige kinderen wijlen Norbart Segers daar moeder af was Maria van Oerle, Adriaen en Antonetta cumtutore broeder en suster meerderjarige kinderen wijlen Francis Hendrik Becx, daar moeder af was Cornelia Norbart Zegers, Cornelis Couwenberg weduwnaar en testamentaire erfgenaam wijlen Elisabet Francis Becx, en Govert de Noot als in huwelijck hebbende Maria Francis Becx, dewelke verclaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erffgoederen, haar condividenten aangecomen mits het overlijden van henne voorn. ouders en voorouders respective,

Overmits de welke soo is Maria Norbart Segers bij etc. eerstelijck een huijsinge en hof groot een L ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse het Nieuwlant, soo ende gelijck de scheijdinge tussen deese en de huijsinge en hof ten zuijden tans is afgebakent, met de helft van het gebruijck en onderhout van den put, aldaar oost de erffgenamen van juffr. Antonetta Soffaers, zuijt de voors. huijsinge en hof, west de cassij straat, en noort Jan Schaepsmeerders, zijnde leen en leenroerig aan sijn Hoogheijt den Heere deser Heerlijckheijt Tilborg, voorts los en vrij,
Item een parceel weijde groot drie en een vierde L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse de Kerk aldaar aan den Nieuwen Dijck, oost d'heer Michiel van Bommel, zuijt d'heer secretaris de Jong, west en noort Pieter Guns, los en vrij,
Item een parceel weijde groot een L ofte etc. gelegen als voor. ter plaatse int Laar, aldaar oost Adriaen Colen, zuijt de gemeen heijde, west en noort een ackerweg, los en vrij,
Item een parceel weijde groot een en een half L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Cornelis Beeris, zuijd Laureijs Swagemakers, west de gemeene straet en noort de waterloop, los en vrij,
Item een parceel weijde groot drie en een half L ofte etc. gelegen als voor aan de Corte Straat, aldaer oost Gerit Swagemakers, zuijt Gerrit Smolders, west den gemeenen weg, en noort Mattijs Maes, los en vrij,

Verder geen percelen in de Hasselt in deze akte.

Actum den veertienden april seventien hondert drie en vijftig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832