Menu

Documenten

Document R-1754-14-439-100r

Compareerde voor etc. Fransis Adriaen Maes, den welken vertoonde sijne blijkende penningen die hij verklaerde sijn eijgen te wesen omme met den regte van naderschappe te lossen, vrijen ende quijten soo doed mitsdesen, sodanig leemen huijsje en hof groot een L ofte etc. gestaen en gelegen binnen dese Heerlijkhijd Tilborg, ter plaetse de Hasseld aldaer in de Corte straet, oost Peter Rijnen, zuijd de straet, west Gerard Swagemakers en noord Fransis Maes, los en vrij, als Fransis Norberd den Ouden op den 5 april 1753 voor Heeren schepenen alhier heefft eweggevest opgedragen ende overgegeven aen Jan Peeter Noijens, op ende voor de somme van vijff en seventig gulden gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen), in desen alles meer te doen het gene een naerdermen naer costume locael schuldig en gehouden is te doen, aldus gedaen ende gepasseerd voor ende ten overstaen van x actum den drie en twintigste meert seventien hondert vier en vijftig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832