Menu

Documenten

Document R-1754-14-439-119r

Sr. Balthasar Hofmans soo voor sijn selven als in huwelijk hebbende Maria Peter van Iersel, cedit aan Sr. Nicolaes Borgers een huijs, schuer, hof, saij en weijland, groot te samen, twaelf L ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stokhasseld, aldaer oost de straet, suijd de weduwe Laurens Colen, west den coper en noord Willem de Cort. Belast met vier penningen St. Stevens chijns s'jaers te betalen op Kersemis dag aen den Ed: Heer alhier.
Item een huijs, schop, hofke met de daer aen leggende erve, groot te samen een half L ofte etc. gelegen als voor aen de Stokhasseld, aldaer oost Cristiaen Crillaerts, suijd den coper, west en noord Willem Jan de Cort en anderen,
Item een parseel akkerland genaamd het Nieuw Veld, groot vier L ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost de kinderen Peter Daams, suijd de waterlaat, west de straat en noord Adriaen de Wit.
Item een parseel akkerland, groot drie L ofte etc. gelegen als voor, aldaar oost de straat, suijd de weduwe Dionijs Baesten, west de waterlaat en noord Willem de Cort.
Item een parseel akkerland, genaamd den Hogen Acker, groot vijff L ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost de aenstede, suijd de heer doctor Mutsaars. west Mattheus Aard Rijnen en noord Willem de Cort.
Item een parseel akkerland, groot drie L ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost en noord de kinderen Soffers en andere, suijd Willem de Cort en west Mattheus Aard Reijnen.
Item een parseel akkerland, groot drie L ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost den coper, suijd de weduwe Laurens Colen, west Mattheus Aerd Rijnen en noord Willem de Cort.
Item een parseel beemden, groot vier L ofte etc. gelegen als voor in den Dalem, aldaer oost Peter Verbund, suijt Barend Mutsaers, west de loop en noord de kinderen Willem Segers.
Item eenen heijbodem, groot agtien lopen saet ofte etc. gelegen als voor aen Lepelare Sant, aldaer oost Hijliger Grevenbroek, suijd Cornelis Adriaen Momboirs, west Adriaen Mutsaers en noord de gemeente voords alle los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den agtienden junij seventien honderd vier en vijftig.

Cooppenningen 1500 guldens voldaen.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832