Menu

Documenten

Document R-1755-14-439-174v

Compareerde voor etc. Elisabeth Gerart de Cocq wed. wijlen Adriaen de Cocq de welke verclaerde te desisteeren vant regt van togt ten behoeve van haere kinderen op een parceel ackerlant groot 1 3/4 Lopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilbborg ter plaetse de Hasselt, Item een parceeltje ackerlant groot 3/4 Lopensaet ofte etc. gelegen als voor aen de Hasselt sonder daer op eenig regt te reserveeren maer daer van renuntieerende in gerequireerde forma, aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den derden meij seventien hondert vijff en vijfftig.

Maria en Johanna gesusteren meerderjarige kinderen wijlen Adriaen de Cocq cum tutoribus Michiel Jan van Helvoort als in huwelijk hebbende Catharina Adriaen de Cocq, cedunt aen Peter op Heij een parceel ackerlant groot 1 3/4 Lopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost de waterlaet, zuijt Francis Maes, west de straet en noort Johannes Jansen, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den derden meij seventien hondert vijff en vijfftig.

Cooppenn 87:10:0 voldaen.

Deselve in qualiteijt als voor cedunt Piternel Jan Jansen de Jong een parceeltje ackerlant groot 3/4 Lopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost Peeter Hensen, zuijt de wed. Jan de Cocq, west en noort de coopersse los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den derden meij seventien hondert vijff en vijfftig.

Cooppenn 46 gld voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832