Menu

Documenten

Document R-1755-14-439-202r

Compareerde voor etc. Cristiaan Goijaerd Verbund, den welken verclaerde te desisteren van 't regt van togte ten behoeve van sijne kinderen, hem competerende op een huijs en hof, groot tien roeden, ofte etc. gestaen ende gelegen alhier onder Tilborg, ter plaetse genaemd de Hasseld, sonder daer op eenig regt te reserveren, maer daer van renuntieerende in gerequireerde forma, aldus gedaen ende gepasseerd voor ende ten overstaen van etc. die etc. actum den dartienden october seventien hondert vijff en vijfftig.

Goyaerd en Maria broeder en suster meerderjarige kinderen van Cristiaen Goyaerd Verbund, cedunt aen Jacobus Wagenmakers, een huijs en hof, groot dertien roeden ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaetse genaemd de Hasselt, aldaer oost Peter Opheij, suijt de straet, west ende noord de weduwe Goyaerd van Helvoirt, ende hebben etc, gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den dertienden october seventien honderd vijf en vijftig.

Cooppenningen 103 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832