Menu

Documenten

Document R-1756-14-478-57v

Kennelijk sij dat voor mij etc. sijn gekoomen ende gecompareert Peeter en Jacobus gebroederen meerderjarige zoonen wijlen Huijbert van Groenendael en Jenneken Jan de Rooij, Goris van Gool als in huwelijk hebbende Antonetta Huijbert van Groenendael, Hendrik van Gool als in huwelijk hebbende Johanne Huijbert van Groenendael, de welke verklaaren met den anderen aengegaen ende gemaekt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erfgoederen de condividenten aengekoomen mits het overlijden van henne voornoemde ouders,
Alhier soude meede voor een vijfde part moeten deelen de vijf kinderen van wijlen Maria Huijbert van Groenendael verwekt bij Gerart Gijsbert Verschueren, dog zij geweeten dat bij testamentaire dispositie van voornoemde Huijbert van Groenendael en Jenneken Jan de Rooij grootvader en moeder der selve kinderen haare portie is toegeweesen en daer meede sijn gesecludeert volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris Cornelis Bles en seeckere getuijgen alhier den 21e october 1750 op heeden vertoont.

Overmidts de welcke soo sijn Peeter en Jacobus Huijbert van Groenendael bij etc. eerstelijk een huijs, schop en hof daer aen groot een loopensaet ofte etc. gestaen en gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaer oost de straet, zuijt Jacobus de Beer, west de weduwe Adriaen van Hest en noort Zeger Martinus Brocken, los en vrij, Item een parceel ackerlant groot ses loopensaet ofte etc. gelegen als voor aen de Hasselt aldaer aen de Langstraet oost en zuijt de weduwe van Adriaen de Rooij, west de straet en noort Adriaen van Gorp, los en vrij, Item een parceel beemde en putten groot vier loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse in Jacobs Hoek aldaer oost de Leij, zuijt Peeter Quireijnen te Dongen, west de Landscheijding en noort Cristiaan Momboirs, los en vrij,

Overmidts de welke soo is Goris van Gool no ux. bij etc. een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost Adriaen Jan Momboirs, zuijt Philip Backers, west Piternel Adriaen de Rooij en noort Peter Reijnen den jongen, los en vrij, en sij geweeten dat den condivident in deesen van tijt tot tijt penningen uijt den boedel heeft genooten waer meede hij ten deesen bekent in vergelijk van caveling voldaen te sijn,

Overmids de welke soo is Hendrik van Gool no ux. bij etc. een parceel ackerlant groot tien a elf loopensaet ofte daer omtrent gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaetse genaemt de Stokhasselt aldaer oost Jennemie Hendrik Jan Hendrix, zuijt de straet, west Cristiaen Momboirs en noort den H. Geest Armen los en vrij,

Voords is tussen de voorschreeve parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert ende ondersprooken dat jder sijn aenbedeelde sal aenvaerden met de loopende huure en lasten van deesen jaere 1756, en dat jder op sijn aengecavelde deel ende lot sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma ende verclaerden de condividenten hier onder geene leene te sijn aen den Ed. Raede en Leenhoove van Brabant en Lande van Overmaze in s'Hage aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den sevenden april seventien hondert ses en vijftig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832