Menu

Documenten

Document R-1757-14-440-118r

Willem Jan de Cort weduwenaer en testamentaire boedel houder van wijlen Pieternel Peeter Quireijnen volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris Johan Adriaen van Meurs en seeckere getuijgen alhier den 8e september 1746 op heden vertoont cedit aen Nicolaes Burgers een huijs bestaende in twee wooningen met de hof en aengelege erve soo lant als weijde groot te samen ses loopensaeten ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Stokhasselt aldaer oost de straet suijt den cooper west Peeter van Gool en noort den verkooper,
Item een parceel ackerlant groot drie loopensaeten ofte etc. gelegen als voor aen de Stokhasselt aldaer oost zuijt en west den cooper en noort Norbart Schalken los en vrij uijtgenoomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. ende allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den sevende julij 1700 seven en vijftig.

Cooppenn: 575 gulden voldaen.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832