Menu

Documenten

Document R-1757-14-440-143r

Compareerde voor etc. Lambert Jan Smolders, in huwelijck hebbende Maria Peter van der Wegen den welcken verclaerde te desisteeren van het regt van togt op de helft van een huijsinge hof en aangelege erve groot samen int geheel een en een half loopensaet ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, Item op de helft in een parceel ackerlant groot int geheel vier en een half loopensaet ofte etc. gelegen als voor aan de Hasselt, ende verder de togte van de roerende goederen, alle nagelaten bij wijlen Nicolaes Peter van der Wegen, die hij in voors. zijne qualiteijt ingevolge den testamente van voorn. Nicolaes Peter van der Wegen gepasseert voor den notaris Cornelis Bles en getuijgen alhier in dato 8e october 1751 soude hebben konnen of nog mogte competeren en sulcx ten behoeven van de kinderen wijlen Peeter Laurens de Kock daar voors. zijne huijsvrouwe grootmoeder van is, sonder daar op eenig regt te reserveeren, maar daar aan renuntieerende in gerequireerde forma, aldus gedaan ende gepasseert voor ende te overstaan van etc., actum den veertienden november seventien hondert seven en vijftigh.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832