Menu

Documenten

Document R-1757-14-440-157r

Lambert Jan Smolders als in huwelijck hebbende Maria Peeter van der Weegen voor sijn selven, voor d'eene helft den selven Lambert Jan Smulders nog als momboir en Gerard Daniel den Ouden als toesiender over de twee onmondige kinderen van wijlen Peeter Laurens de Cocq daer moeder van is Helena Daniel den Ouden de momboirs met consent en authorisatie van heeren wethouderen alhier inne dato 5 november 1757 op heeden vertoont voor de andere helft cedunt aen Leendert Collijns eene huijsinge hof en aengelege erve groot samen een en een half loopensaet ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt ontrent de Capel aldaer oost de waterloop zuijt Jan Hoirvoirs west de straet en noord de weduwe Adriaen Smolders, belast met de helft in vier duijten chijns s'jaers aen den Ed. Heer alhier voords los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den dartigsten december 1700 seven en vijftigh.

Cooppenn: en slagen 414 gulden voldaen te weeten d'eene helft aen Lambert Jan Smulders en d'andere helft aen den secretaris volgens de authorisatie.

De selve cedunt aen Cornelis Schenkers den ouden een parceel ackerlant groot vier en een half loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaar oost de weduwe Joris van Gorp en Mattijs Treckselaer zuijt Jan Peter Beris west de weduwe Joris van Gorp en noort den Armen los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den dertigsten december 1700 seven en vijftigh,

Cooppenn: en slagen 305 gulden voldaen te weten d'eene helffte aen Lambert Jan Smulders en d'andere helft aen den secretaris, volgens authorisatie.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832