Menu

Documenten

Document R-1757-14-478-106v

Kennelijck zij dat voor etc. zijn gekomen ende gecompareert Cornelis, Clasina, Geertruijd en Anna Maria cum tutoribus broeder en susters, meerderjarige kinderen wijlen Gerart Cornelis Couwenberg en Helena Nicolaes van Gorp, Johan Antonij van Spaandoncq als in huwelijk hebbende Theresia Gerart Couwenberg en Jacobus Donders als in huwelijk hebbende Piternella Gerart Couwenberg, dewelke verclaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erfgoederen, de condividenten aangekomen mits het overlijden van wijlen voorn. Gerart Cornelis Couwenberg en Helena Nicolaes van Gorp, henne ouders zaligers waren,

Overmits ... andere kinderen geen Hasselt.

Overmits dewelke soo is Jacobus Donders no: ux: bij etc. een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Leendert van Tulder, zuijt Thomas Verbunt, west de straat en noort Hendrik Swagemakers, los en vrij,
Item een parceeltje ackerlant groot een half L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse genaamt Broekhoven, aldaar oost eenen weg, zuijt ..., west de kinderen Hendrik de Meijer en noort de kinderen Andries Spapen, los en vrij,
Item de helft gemeen en onbedeelt met Adriaan Bruers in een parceel moer en uijtgesteeke putten groot int geheel twee L ofte etc. gelegen onder Gilze aldaar oost Adriaan Bruers, zuijt Jan Mattijs Maas, west en noort ..., los en vrij,
En sal dit loth in vergelijck van caveling trekken van Clasina Gerart Couwenberg tweede condividente in deese eene somme van vijf en twintig guldens die bij 't passeeren deeses zijn voldaan.

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken, dat jder op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen en onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, en zij geweeten dat de condividenten nog in't gemeen behouden een huijs, schuur, schop en hoff groot drie vierde L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaemt de Velthoven.
Ende verclaeren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Edelen Rade en Leenhove van Brabant en Lande van Overmaze in s'Hage; Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc., actum den negenden september seventien hondert seven en vijfftigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832