Menu

Documenten

Document R-1757-14-478-114r

Kennelijck zij dat voor etc. zijn gekomen ende gecompareert, Peter, Cornelis, Johannes, Piternel, en Marianna cum tutoribus, broeders en susters, meerderjarige kinderen van wijlen Jacobus van Beurden, verweckt bij wijlen Cornelia Vermeer, Gerart van den Dries, als in huwelijck hebbende Eva Tresia Jacobus van Beurden, den voorn. Peter Jacobus van Beurden nog als momboir, en Wijnant Donders als toesiender, over het een onmondig kint van wijlen Elisabet Jacobus van Beurden, daar vader van is Jan Bartel samen hier meede present, dewelcke verclaarde met den anderen aangegaan, ende gemaakt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erfgoederen, haar aangekomen van henne voors. overleden ouders en voorouders respective,

Overmits dewelcke soo is Peter Jacobus van Beurden, bij blinde lootinge ten deelen bevallen, ende zal alsoo etc., de helft aan den zuijden kant, van een parceel ackerland genaamt den Huijsman met het bosken daar tenden gelegen, groot in 't geheel twee en een half L ofte etc., gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan het Craijven, oost Cornelis Vermeer, zuijt de gemeente, west de gemeente, en noort de kinderen Adriaan van de Loo, los en vrij,
En sal dit lot in vergelijck van caveling trecken seven guldens, die bij t passeeren deeses zijn voldaan,

Overmits de welcke, soo is Cornelis Jacobus van Beurden, bij etc. de helft aan den noorden kant, van een parceel ackerlant genaamt den Huijsman, met het bosken daar voor, en den wal daar neffens gelegen, groot in 't geheel twee en een half L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan het Craijven, oost Cornelis Vermeer, zuijt en west de gemeente, en noort de kinderen Adriaan van de Loo, los en vrij,
En sal dit lot in vergelijck van caveling trecken seven gulden, die bij t passeeren deeses zijn voldaan,

Overmits de welcke soo is Johannes Jacobus van Beurden bij etc. een parceel ackerlant en houtwas daar aan groot een L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan 't Craijven, oost de baan, zuijt den heijweg, west tot een spie uijtlopende, en noort een buerweg, los en vrij,
En sal dit lot in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren acht guldens die bij t passeeren deeses zijn voldaan,

Overmits de welcke soo is Piternel Jacobus van Beurden, bij etc. een vierde gedeelte in een parceel ackerlant en houtwas, genaamt de Bogt, groot in 't geheel ses L ofte etc. zijnde dit het derde lot van de straat af in de voors. bogt, met den houtwas of wal daar tegen gelegen, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Postelstraat, van 't geheele parceel, oost Cornelis Vermeer, zuijt den karwegt, west de gemeente, en noort de gemeente, los en vrij,
En moet dit lot in vergelijck van caveling uijtkeeren eenen gulden die bij het passeeren deeses is voldaan,

Overmits de welcke soo is Marianna Jacobus van Beurden, bij etc. een vierde gedeelte in een parceel ackerlant, en houtwas, genaamt de Bogt, groot in 't geheel ses L ofte etc., zijnde dit het eerste lot, van de straat af, in de voors. Bogt, met de wal daar tegen gelegen, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Postelstraat, van 't geheele parceel, oost Cornelis Vermeer, zuijt den karwegt, west en noort de gemeente, los en vrij,
En moet dit lot in vergelijck van caveling uijtkeeren twee gulden die bij het passeeren deeses zijn voldaan,

Overmits de welcke, soo is Gerart van den Dries no: ux: bij etc. een vierde gedeelte in een parceel ackerlant en houtwas, genaamt de Bogt, groot in 't geheel ses L ofte etc. zijnde dit het tweede lot, van de straat af, in de voors. Bogt, met de wal daar tenden gelegen, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Postelstraat, van 't geheele parceel, oost Cornelis Vermeer, zuijt den karwegt, west en noort de gemeente, los en vrij,
En moet dit lot in vergelijck van caveling uijtkeeren eenen gulden, die bij het passeeren deeses is voldaan,

Overmits de welcke soo is het onmondig kint van wijlen Elisabet Jacobus van Beurden, ten erfregte, en zijnen vader Jan Bartel ... ter togte, bij etc. een vierde gedeelte in een parceel ackerlant en houtwas genaamt de Bogt, groot in 't geheel ses L ofte etc., zijnde dit het vierde lot, van de straat af, in de voors. Bogt, met het bosken daar tenden gelegen, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Postelstraat, van 't geheele parceel, oost Cornelis Vermeer, zuijt den karwegt, west en noort de gemeente, los en vrij,
En moet dit lot in vergelijck van caveling uijtkeeren twee guldens, die bij het passeeren deeses zijn voldaan,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat jder op zijn aangekavelde deel ende lot sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma ende verclaren de condividenten hier onder geen leenen te zijn, aan den Ed. Rade en Leenhove van Brabant in 's Hage, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den achsten november seventien hondert seven en vijftigh.

Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832