Menu

Documenten

Document R-1757-14-478-99v

Wij Gijsbertus Steenbergensis grave van Hogendorp, vrijheer van Hofwegen, Tilborg en Goirle etc. etc. etc. ter eenre, Mr. Hironijmus Gerbade raat en outschepen der stadt s'Bosch als in huwelijck hebbende vrouwe Alida de Jong, Johan Frederick Marsfeldt, collonel van een battaillon artillerij ten dienste van den staat der Vereenigde Nederlanden als in huwelijck hebbende vrouwe Johanna de Jong, als mede mejuffrouw Maria de Jong, geassisteert met de voornoemde heeren Gerbade en Marsfeldt, haren schoon broeders, te samen kinderen en erfgenamen van wijlen de heer Johan de Jong, in sijn weled: leven secretaris der voornoemde Heerlijckheden Tilborg en Goirle ter andere zijde, bekennen en verclaerden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben het naarvolgende accoort en contract over en ter saake dat hij wijlen voornoemden heer Johan de Jong van zijne Hoogheijt den heere land grave van Hessen de secretarije van Tilborg en Goirle verkregen zijnde, bij contracte de dato 24 maart 1713 was bedongen, dat de erfgenamen van voornoemden heer Johan de Jong, nog een jaar naar doode van den selven de Jong, de secretarije van Tilborg en Goirle, ten haeren behoeven souden bedienen en waarnemen dat tot voorkominge van alle disputen des aangaande hoog gemelde heere grave aan voornoemde erfgenamen sal uijtkeren en betalen eene somme van een duijsent vijff hondert guldens eens, te betalen in drie termeijnen van drie tot drie maanden telken reijse een geregt derde part, waar van den eersten termijn sal moeten betaalt worden binnen drie maanden na dato deeses, en soo vervolgens tot de volle voldoeninge van de voorschreven een duijsent vijff hondert guldens, dat daar en tegens wij voornoemde erfgenamen alsoo renuntieren van soodanige pretentie om de voors. secretarije nog een jaar ten onsen behoeven te hebben en proffiteeren, volgens den voors. contracte van den 24e maart 1713 dienende de voorschreve een duijsent vijf hondert guldens ter alimentatie en volle voldoeninge van het voors. jaar de voorn. secretarije ten onsen behoeven te hebben en waar te nemen, stellende zijn hooggeboren van den dag van overlijden van onsen vader in den volkome en dadelijcke possessie van de voorschreven secretarije van Tilborg en Goirle, om daar van, van nu af aan te disponeeren na welgevallen, sonder eenige reserve ter contrarie.
Tot preciese naarkominge vant geene voorschreven staat verbinden wij wedersijtse contractanten onse respective persoonen ende goederen hebbende ende verkrijgende geen uijtgesondert, stellende deselve ten bedwange en subjectie als na regten.
Aldus geaccordeert, gecontracteert en bij ons op twee eens luijdende actens wederseijts eijgenhandig onderteekent, binnen Tilborg den dartigsten juli seventien hondert seven en vijfftigh. ende waeren onderteekent Grave van Hogendorp van Hofwegen, H. Gerbade, J.F. Marsfeldt en M. de Jong.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832