Menu

Documenten

Document R-1758-14-440-240r

Johan Antonij van Spaendonk in qualiteijt als executeur van den mutueele testamente van wijlen Peeter Janse van Gool, en Theresia Cornelis Couwenberg, volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris Johan Adriaen van Meurs en seeckere getuijgen alhier den 30e meij 1749, op heden vertoont en alsoo voor de gesamentlijke geinstitueerde erffgenaamen van wijlen voornoemde Theresia Cornelis Couwenberg, cedit aen Nicolaas Burgers een huijs, schuer, en schop met de erve daeraen leggende soo hof lant als weijde groot twaelf loopensaeten ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Stokhasselt, aldaer aen de Postelstraet, oost de straet zuijt west en noort d'heer doctor Mutsaers.
Belast met agt penningen chijns s'jaers in twee roepen, aen den Ed: heer alhier, voords los en vrij uijtgenomen wegen etc ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den derden junij 1700 agt en vijftigh.

Cooppenn: en slagen 710 gulden voldaan.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832