Menu

Documenten

Document R-1758-14-440-252r

Compareerde voor etc. Johannes Jansens de welcke vertoonde sijne blijkende penningen die hij verclaerde sijn eijgen te weesen omme met den regten van naerderschappen te lossen vrijen ende quijten soo doet mits deesen soodanig parceel ackerlant groot een en een vierde loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost en noort Jan Jansen zuijt Francis Beeris en west de kinderen Guilliam Bogaers los en vrij als Cornelis Jan Coolen op den 13e februarij 1758 voor heeren scheepenen alhier heeft eweg gevest opgedragen ende overgegeven aen Jacobus Willem de Beer omme ende voor de somme van vijf en negentig guldens geloovende derhalven super se et bona in deese alles meer te doen tgeene een naerderman naer costume locael schuldig en gehouden is te doen, aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den negen en twintigsten junij 1700 agt en vijftigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832