Menu

Documenten

Document R-1758-14-441-5r

Bartel Peeter van Reijssel momboir en Jan Jan Meelis toesiender over de nog seven onmondige kinderen van wijlen Jan Janssen de Beer verwekt bij wijlen Johanna Peeter van Reijssel ende beneevens Johan Roessing secretaris deeser Heerlijkheeden Tilborg ende Goirle als bij sheeren drossaert en scheepenen van voornoemde Heerlijkheeden aengestelde curateur over den jnsolventen en geabandonneerde boedel van voornoemde Jan Janse de Beer, en Johanna Peeter van Reijssel, volgens acte van authorisatie daer van sijnde, van dato 27e meij 1758, cedunt ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende) aen Cornelis Jan Coolen in qualiteijt als voogt over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Cornelis Coolen verwekt bij wijlen Engelina Adam van Riel een parceel weijde groot een loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaetse de Hasselt aldaer aen het Craijven oost en zuijt de kinderen Jan Cornelis Coolen west Johannes Peeter van Spaendonk en noort de erfgenaemen wijlen dheer secretaris de Jong, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den seventienden julij 1700 agt en vijftigh.

Cooppenn: en slagen 47 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832