Menu

Documenten

Document R-1758-14-441-6r

Adriaen Cornelis Schollen, Willem Nicolaes van Oers als in huwelijk hebbende Anneken Cornelis Schollen voornoemde Adriaen Cornelis Schollen als momboir en Cornelis Willem van Vlijmen als toesiender over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Cornelis Schollen daer moeder van is Johanna Willem van Vlijmen, de momboirs met consent en authorisatie van heeren drossaert ende scheepenen deeser Heerlijkheijt jnne dato 24e junij 1758 op heeden vertoont cedunt aen Willem Nicolaes van Oers twee derde parten in een huijs en hof zijnde nieuw erve groot een lopensaet ofte etc. waer van het gebruijk en onderhout van den put voor d'eene helft is competeerende aen Wouter Francis Brocken, gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Velthoven aldaer aen het Groeseijnt oost de straet zuijt de gemeente west Wouter Brocken en noort Norbart Adriaen Emmen waer in den cooper 1/3 part is competeerende los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den twee en twintigsten julij 1700 agt en vijftigh,

Cooppenn: en slagen voor 2/3 parten 85:6:12 voldaen,

De selve cedunt aen de heer Johan Roessing secretaris een parceel bos zijnde nieuw erve groot twee en een half loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilburg ter plaetse de Hasselt aldaer tenden de Corte straet, aldaer oost Adriaen Maes cum sue zuijt een straetje west en noort de gemeente, los en vrij uijtgenoomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den twee en twintigsten julij 1700 agt en vijftigh,

Cooppenn: en slagen 96 guldens voldaen,

De selve cedunt aen Cornelis Jan Coolen een parceel ackerlant en weijde groot drie en een half loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aent Craijven oost de gemeene straet zuijt Mattheus Reijnen west Jan Nicolaes Maes en noort Adriaen Bergmans los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den twee en twintigsten julij 1700 agt en vijftigh,

Cooppenn: en slagen 136:10:0 voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832