Menu

Documenten

Document R-1758-14-478-124v

Compareerde voor etc. Jan Adriaen de Rooij, weduwenaer en testamentaire erfgenaem van wijlen Adriaentje Elias Adriaen Eliassen, volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris Antonij Glaviman en seckere getuijgen alhier binnen Tilborg den 14e maert 1733, op heeden vertoont, reedelijk gesont na de lichaem, zijn memorie en verstant wel magtig ende volkomentlijk gebruijkende, soo als bij het passeeren deeses was blijkende den welcken bij forme van gifte en donatie inter vivos, liberalijk heeft geschonken ende dien volgende opgedragen ende overgegeven aen Willemijn Jan de Rooij zijne dogter, eene huijsinge en aengelegen erve groot vijf loopensaeten ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Peeter van de Loo, zuijt Jacobus Vromans, west Jan Beeris, en noort de waterlaet,
Item een parceel uijgesteeken putten groot twee loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse in de Hontjens, oost Jacobus Vromans, zuijt Peeter op Heij, west en noort de Lantscheijding,
Belast met ses duijten chijns s'jaers aent comptoir van den rentmeester Tengnagel te s'Bosch, voords los en vrij uijtgenomen wegen, steegen, schouwen, waterlaten, en alle andere nabuerlijke regten te onderhouden als van ouds ende is meede gecompareert de voornoemde Willemijn Jan de Rooij dewelke de voorschreeve gifte, als de dankelijk? is accepteerende, ende aennemende bij deesen,
Aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den tienden maert seventien hondert agt en vijftig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832