Menu

Documenten

Document R-1758-14-478-129v

Alsoo Jennemaria Jan Bertens in huwelijcken staat versaamt ende gealieert is geweest met Cristiaan Cornelis Jansen bij den welken zij egtelijck geprocureert heeft drie kinderen met name Maria out acht, Maria Catharina out vijf en Johannes out twee jaren, ofte etc. Het is nu sulcx, dat de selve haar wederom in anderen huwelijck begeven wil met Adriaan Anthonij Brouwers dien halven soude zij gehouden wesen naar costhume locale met hare kinderen af te deelen, maar heeft in plaats van dien op heden gemaakt, staat ende inventaris, met presentie haaf en meubilaire goederen waar bij komt te blijken, dat de haaf en de meubilaire goederen maar waardig souden zijn omtrent twee hondert en drie guldens, en waar omtrent een ducaat aan voordeelige schulden, dat haare erffgoederen zijn bestaande in een huijs, schuer, schop en omtrent negentien loopensaten soo lant als weijde in verscheijde parceelen gelegen alhier onder Tilborg, aan het Goerken, met haren overleden man aangekogt, Item een huijsje en hof groot omtrent een loopensaat, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, gekomen van haren overleden mans zijde en haare lastige schulden komen te verankeren eene somme van seven hondert ses en negentig guldens, soo aan Schepene geloftens, 's Lants en Dorps lasten als andersints, alles breede op den inventaris te sien, waar toe ten derden wert gerefereert, uijt allen twelcke evident blijckt dat de afdeling hier niet wel plaats kan grijpen, maar in allen desen nadelig voor de kinderen soude weesen, om t welcke so zijn voor ende gekomen, ende gecompareert, den vooren Adriaan Anthonij Brouwers, en Jennemaria Jan Bertens, bruijdegom ende bruijd ter eenre, Cornelis Cornelis Jansen als momboir en Gerit Jan Bertens als toesiender over de voorn. kinderen ter andere zijde de welcke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben een minnelijck ende vrindelijck accoort, contract ende transactie in manieren als volgt, te weeten, dat zij eerste van de tweede comparanten hebben aangenomen de voorn. kinderen op te brengen ende te alimenteren in kost ende dranck kleeding etc. tot dat de selve sullen gekomen weesen ter ouderdom van twintig jaren, eindelijck etc., ende dat ider aan jder der selver uijt te keeren ses guldens waar voor zij eerste comparanten sullen hebben en in vollen vrijen eijgendom blijven behouden, de voorn. haef en meubilaire goederen, mitsgaders de voorn togte des erfgoederen, gedurende het leven van haar beijde eerste comparanten mits betalende de lastige lopende schulden des boedels, mitsgaders de intresten der capitalen, voorts is geconditioneert dat komt dode van haar beijde eerste comparanten, ... henne als dan naar te latene goederen, soo roerende als onroerende, egalijk sullen gepart ende gedeelt worden, soo wel bij de voors. voor, als de in desen huwelijck te verweckene nakinderen in capitatum ... uijtgenomen, dat de voors voorkinderen allen voor uijt hebben het voors huijse en hof alhier aan de Hasselt, ende in geval in dessen huwelijck geen kinderen verweckt en worden .. bruijt eerst aflijvig wordende, sal den bruijdegom in geval van hertrouwen vervallen dan de togte der erfgoederen en in het geval uijt den boedel trecken een kints gedeelte sonder meer, ende in geval als voor, dat in desen huwelijck geen kinderen verweckt en worden ende den bruijdegom eerst aflijvig wordende, sal de bruijt den geheelen boedel in vollen vrijen eijgendom blijven behouden, alle welck ... etc. renuntierende etc verbindende etc pro ut in forma aldus etc. actum den sestiende meert seventien hondert acht en vijftig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832