Menu

Documenten

Document R-1759-14-441-115v

Norbart Adriaen van de Loo, Bastiaen Jansen als in huwelijk hebbende Maria Adriaen van de Loo, Bartel van Reijsel als in huwelijk hebbende Maria Adriaen van de Loo, Peeter Peeter Hensen als in huwelijk hebbende Anneken Adriaen van de Loo en Maria Jan Beenaers cum tutore te samen erfgenaemen wijlen Jenne Maria van de Loo cedunt aen Nicolaes Peeter van Beurden een wooning in een huijs aen den oostenkant scheijdende op de graet van de schouw tusschen deese en de middelste wooning met een schopje en den hof daer aen en toebehoorende groot agt roeden ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaar oost Maria Beenaers zuijt Seger Brocken west Denijs van Heijst en noort de straet.
Item een parceeltje lant of hof groot elf roeden ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt aldaar oost Cornelis Brouwers zuijt de waterlaet west Maria Beenaers en noort den ackerweg.
Te samen belast met twee gulden tien stuijvers in eene meerdere rente s'jaers aen den H: Geest Armen alhier voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den veertienden november 1700 negen en vijftigh.

Cooppenn: 75 gulden voldaen.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832