Menu

Documenten

Document R-1759-14-441-123r

Compareerde voor etc. Cornelis Hendrik Brouwers weduwenaer van wijlen Maria Ververs, den welken verclaerde te desisteren vant regt van togt ten behoeve van zijne drie meerderjarige kinderen op een half huijsje aen den zuijdenkant scheijdende op de graat van de schouw met den hof daer aen groot een half loopensaet ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Norbert Coijen, zuijt Zeger Brocken, west de weduwe van Adriaen van Hest en noort de straet, sonder daer op eenig regt te reserveeren maer daer van renuntieerende in gerequireerde forma, aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den agt en twintigsten december 1700 negenen vijftig.

Hendrik Cornelis Brouwers en Denijs Gerart van Hest als in huwelijk hebbende Maria Cornelis Brouwers en haer te samen fort en sterk maekende ende ... voor haeren absenten broeder Cornelis Cornelis Brouwers cedunt aen Thomas Piart een half huijsje aen den zuijdenkant scheijdende op de graet van de schouw met den hof daer aen groot een half loopensaet ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Norbert Coijen, zuijt Zeger Brocken, west de weduwe van Adriaen van Hest en noort de straet, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut informa actum den agt en twintigsten december 1700 negen en vijftigh.

Cooppenn: 50 gulden debet.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832