Menu

Documenten

Document R-1759-14-441-59r

Compareerde voor etc. Jacobus Willem de Beer ter eenre, en Peeter Huijbert van Groenendael ter andere zijde, te kennen geevende dat den eersten aen den tweeden comparant hadde verkogt een parceel weijde groot twee en een half loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse aen de Hasselt, en sulx voor eene somme van twee hondert vijf en veertig gulden en verclaerde sij comparanten met den anderen te sijn verstaen, namentlijk dat sij comparanten malkanderen van den voors. coop ontslaen en den selve anulleeren bij deesen, eeven of die noijt was geschiet, of gedaen, dienende deese daer van tot bewijs ende ten opsigte van den 4oe penn: ten behoeve vant gemeene lant te sommeren ses gulden twee stuijvers en agt penn: verclaerde deselve bij deese te betaelen, aen handen van den secretaris om des wegens van alle calangies gelibereert te blijven, aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den vijfden maert 1700 negen en vijftig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832