Menu

Documenten

Document R-1759-14-478-199r

Kennelijck zij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Adriaan, Jan en Peeter gebroederen, meerderjarige zoonen wijlen Mattijs Maas daar moeder af was Adriaantje Andries van Enschot, dewelcke verclaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, eene erfscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erfgoederen, hen condividenten aangekomen mits het overlijden van Laurens Mattijs Maas hennen broeder zaliger,

Overmits dewelcke soo is Adriaan Mattijs Maas bij etc. de helft aan den zuijdenkant in een parceel ackerlant en weijde groot int geheel vier L ofte etc. gelegen alhier onder Tilburg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijt de kinderen Cornelis Jan Beris, west Peter Opheij, en noort Lambert Segers, los en vrij,

Overmits dewelcke soo is Jan Mattijs Maas bij etc. de helft aan den noordenkant in een parceel ackerlant en weijde groot int geheel vier L ofte etc. gelegen alhier onder Tilburg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijt de kinderen Cornelis Jan Beris, west Peter Opheij, en noort Lambert Segers, los en vrij,

Overmits dewelcke soo is Peter Mattijs Maas bij etc. een huijs en hoff groot een quartier L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilburg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Lambert Segers, zuijt de straat,west en noort Johannes Janssens, los en vrij,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken, dat jder op sijn aangecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaeren de condividenten dat hier onder geene leenen sijn aanden Ed. Raade en Leenhove van Brabant en Lande van Overmaze in s'Hage, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc.. Actum den negenden meij seventien hondert negen en vijftigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832