Menu

Documenten

Document R-1759-14-478-211r

Kennelijck zij dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert, Cristiaen, en Hendricus meerderjarige soonen van wijlen Jan Swagemakers verweckt bij wijlen Maria Cristiaan Coijen, ende Johannes Cornelis Dekkers als in huwelijck hebbende Maria Anna Jan Swagemakers, dewelcke verclaaren met den ander aangegaan ende gemaakt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erfgoederen haar aangekomen mits het overlijden van wijlen henne voorn. ouders saligers, en haeren broeder Laurens Jan Swagemakers,

Overmits de welke soo is Cristiaan Jan Swagemakers bij lotinge ten deele bevallen en sal alsoo etc. een parceel heijbodem groot een L ofte etc. gelegen onder Gilze omtrent de Hooge Maade, aldaer de reengenooten onbekent, los en vrij,
Ende zij geweeten dat dit loth in vergelijck van caveling uijt den gemelde boedel heeft getrocken eene somme van drie hondert vijftig guldens.

Overmits de welcke soo is Hendrikus Jan Swagemakers bij etc., eerstelijck een huijs, schop, hof en aangelegen erve groot samen drie en een half L ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Klijne Hasselt aldaar oost Jacobus Donders, zuijt en west de straat, en noort de wed. Adam Daams, belast met drie guldens s'jaars aan't Comptoir van den heer rentmeester Tengnagel te s Bosch, Item met eenen stuijver twaalf penningen chijns s'jaars aan de Geswoorens alhier,
Item een parceel soo ackerlant als weijde groot een en een half loopensaet ofte etc. gelegen als voor aan de Hasselt, oost Johannes Cornelis Deckers, zuijt Leendert van Tulder, west de straet, en noort Adriaan Beris, los en vrij,
Item de helft gemeen en onbedeelt in eenen moerbeemt en putten groot int geheel twee L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse in den Dalem, oost het Santdijxken, zuijt Jan Otterinck, west de heijde, en noort de weduwe Cornelis Spijckers, los en vrij,

Overmits dewelcke soo is Johannes Cornelis Dekkers no. ux. bij etc., eerstelijck een parceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Klijne Hasselt, aldaar oost de straet, zuijt Leendert van Tulder, west Hendrik Swagemakers, en noort Adriaan Beris, belast met drie duijten chijns s'jaars aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerlant genaamt den Hoekakker, groot drie L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse de Klijne Hasselt, aldaar oost en zuijt de straet, west Jacobus de Beer, en noort de weduwe Martinus Brokken, los en vrij,
Item een parceel uijtgesteeke putten groot een L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse aan den Langendijck, aldaar oost de Leij, zuijt de weduwe Willem van Ierlant, west Adriaan Brouwers, en noort ..., los en vrij,
Item de helft gemeen en onbedeelt in eenen moerbeemt en putten groot int geheel twee L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse in den Dalem, oost het Santdijxken, zuijt Jan Otterinck, west de heijde, en noort de weduwe Cornelis Spijckers, los en vrij,

Voorts is tussen de voors. parthijen en condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat ider sijn aanbedeelde sal aanvaarden van stonden aan, met de loopende s'Lands en dorpslasten, renten en pagten, ende dat ider op sijn aangecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouden, alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaeren de condividenten hieronder geene leenen te zijn aan den Ed. Rade en Leenhove van Brabant en Lande van Overmaze in s'Hage, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den eersten augustij seventien hondert negen en vijftig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832