Menu

Documenten

Document R-1760-14-478-237v

Compareerde voor etc. sr. Barent Mutsaers de welke verclaerde te libereeren, en ontheffen, soodanig half huijs en geheel schop en twintig roeden hof gestaen en gelegen alhier onder Tilborg aen de Hasselt, als Adriaen Joost Horsten op heeden voor heere Scheepenen alhier heeft eweg gevest en opgedraegen aen Hendrik Peeter Noijens en Hendrien Hendrik Noijens van alsulk hondert gulden capitael per reste van een meerdere scheepene gelofte van twee hondert gulden als Wouter Schoffers en voorn. Adriaen Joost Horsten zijne borger van den comparant hebben opgenoome ende bekent schuldig te zijn volgens gelofte gepasseert voor heeren scheepenen alhier den 26 meert 1749 houdende zijn ... ende verhael op de voorn. debiteuren verdere en andere goederen sonder het voors. half huijs etc. daer voor uijt te sullen uijtwinnen? maer het selve daer van geheel ontslaende? bij deese gelovende het selve altijt te sullen nakoomen ende doen nakoomen onder verbant ende subjectie als na regten. Aldus gedaen ende gepasseert aen ende ten behoeve van etc. actum den vijfde maert 1700 sestig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832