Menu

Documenten

Document R-1761-14-441-220r

Compareerde voor etc. Nicolaes Adriaen Bruers de welke vertoonde zijne blijkende penn: die hij verclaerde sijn eijgen te weesen, omme met de regte van naerderschappe te lossen vrijen ende quijten soo doet mitsdeesen soodanig parceel ackerlant groot drie loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse tussen de Hasselt en de Stokhasselse straet, oost de Stokhasselse straet, zuijt Jan Smulders en andere, west ... en noort de kinderen van ... Hensen,
Item een parceel weijde groot twee loopensaeten ofte etc. gelegen als voor aen de Hasselt oost Leendert van Tulder, zuijt Thomas Verbunt, west de straet en noort Hend: Swagemaekers, beijde los en vrij, als Jacobus Francis Donders als in huwelijk hebbende Pieternel Gerart Couwenberg op den 22e april 1761 voor heeren scheepenen alhier heeft eweg gevest opgedraegen ende overgegeven aen Nicolaes Burgers omme ende voor eene somme van vier hondert vijf en twintig gulden, geloovende derhalven super se et bona in deese alles meer te doen t'geene een naerderman naer costume locael schuldig en gehouden is te doen, aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den ses en twintigsten meij 1700 een en sestigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832