Menu

Documenten

Document R-1761-14-441-222v

Den selven (d'heer Mattijs Ghijsen, woonagtig binnen Breda, als last en procuratie hebbende van de heer Thomas Cornelis van Rijckevorsel, medicine doctor woonagtig binnen de stadt Brussel, weduwenaar en testamentaire erfgenaam van wijlen desselfs huijsvrouwe juffrouw Maria Pitronella Schuermans, volgens den besloote testamente de dato17e september 1756 geindorseert ten selven dage, ende geopent den tweeden october 1759, respective voor den notaris J. de Heuck, en seekere getuijgen binnen Brussel, volgens de procuratie daar van zijnde gepasseert voor den voorn. notaris J, de Heuck en seekere getuijgen, tot Brussel voorn. den 1e november 1760, en legalisatie van heeren Bergonie heren schepenen, en de Raedt der stadt Brussel den 5e november 1760 op heden alhier vertoont, en geregistreert in het protocol van alderleij actens, folio 17) in qualiteijt als voor, cedit aan Nicolaas Borgers, eene huijsinge, schop, hof, en aangelag, groot samen drie en een half L, ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aan de Hoeven, oost Jacobus Vromans, zuijt Jan Cleijsen, west de straat, en noort Jan Smolders.
Belast met twee guldens tien stuijvers s'jaars, in eene meerdere rente, aan de Conventuale van Tongeloo.
Item een parceel soo ackerlant als weijde, groot twee L ofte etc., gelegen als voor, oost en zuijt de straat, west Willem Zegers, en noort eenen mistwegt,
Item een parceel ackerlant en weijde groot drie L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse aan de Hasselt, oost Jan van Oolen, zuijt de straat, west Jan Smolders, en noort Jacobus Vromans,
Voorts los en vrij, uijtgenomen weegen etc., ende heeft etc., gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den derden junij seventien hondert een en sestigh.

Cooppenn: en slagen 500 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832