Menu

Documenten

Document R-1761-14-441-242r

Den weledele heer Johannes Willem Mansfeldt, luijtenant in 't tweede battaillion van den heere generaal Grave van Pretorius, ten dienste deeses lande als last en procuratie hebbende van den weled: heer Johan Frederick Mantfeldt collonel van de artillerie ten dienste deeses lande en vrouwe Johanna de Jong, egte lieden wonende in 's Hage, volgens de procuratie daar van zijnde gepasseert voor de notaris Marius Simons en seekere getuijgen in 's Gravenhage den 25e augustij 1761 op heeden vertoont cedit aan Hendrick Adriaan van Hees, eene huijsinge, schuer, hof en aangelegen erve groot te samen vier L ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaar aan 't Craijven, oost eenen voetpat, zuijt de gemeene staat, west Peter van Groenendaal, en noort Adriaan Bergmans,
Item een parceel ackerlant genaamt de Groote Vooren, groot vier en drie vijfde L, ofte etc., gelegen als voor, aldaar oost Adriaan Bergmans, zuijt den gemeenen voetpat, west de weduwe Michel Borgers, en noort de kinderen van Jan Coolen,
Item een parceel ackerlant genaamt de Lange Vooren, groot drie L, ofte etc., gelegen als voor, oost Jacobus de Beer, zuijt en west den selven, en noort Adriaan Bergmans,
Item een parceel ackerlant groot een en een half L, ofte etc., gelegen als voor oost Jan Beris, west Nicolaes Borgers, zuijt Antonij van de Kuris en noort Peter Reijnen,
Item een parceel ackerlant groot twee L, ofte etc., gelegen als voor, aldaar oost de gemeene straat, zuijt en noort Cornelis Peter Beris, en west eenen mistwegt,
Item een parceel soo weijde als lant, groot ses L ofte etc., aldaar oost de gemeene straat, zuijt de kinderen Norbart Horvoirts, west de selve, en noort Hendrik van Heijst,
Item een parceel weijde groot drie L ofte etc., gelegen als voor, aldaar oost Jan van Hest, zuijt Adriaan Bergmans, en den Armen, west de gemeene straat, en noort Peter Borgers,
Item een parceel lant groot een half L, ofte etc., gelegen als voor tenden de steedes, aldaar oost Peter Reijnen, zuijt Antonij van de Kuris, west de straat, en noort Nicolaas Borgers. En verder soo als deese steede in huere bewoont, en gebruijkt wort bij Willem de Jong.
Dan zijn de voors. goederen belast met eene rente van vijf guldens tien stuijvers 's jaars, aan den H: Geest Armen alhier,
Item met twee stuijvers chijns 's jaars aan 't convent van Tongerloo, te betalen tot Oosterwijck,
Item met twee stuijvers Eeckelschot chijns 's jaars.
Voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc., en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den acht en twintigsten augustij seventien hondert een en sestig.

Cooppenn: 900 guldens voldaan bij het maken van een scheepen gelofte.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832