Menu

Documenten

Document R-1761-14-479-28r

Alsoo Wouter Jan van Iersel in huwelijken staet versaemt ende gealieert is geweest met Maria Teurlincx bij de welcke hij egtelijk geprocreert heeft ses kinderen met naeme Jan meerderjarig, Willemijn out drie en twintig, Adriaen out twintig, Peeter out veertien, Jan Baptist out negen, Johanna Maria out agt jaeren, ofte elcx etc. het is nu sulcx dat den selven hem wederom in anderen huwelijk begeeven wil met Willemijn Jan de Rooij der halve soude hij ingevolge costume locael verpligt weesen met zijne kinderen af te deelen maer gemerkt zijne erffgoederen maar sijn bestaende in een half huijs schop en vijfentwintig roeden hof ofte etc. gestaen en gelegen alhier aent Craijven en zijne meubilaire goederen maar ontrent waardig zijn eene somme van dartig guldens waar tegens aen lastige loopende schulden eene somme van negentig guldens dus de afdeeling hier geen plaets kan grijpen alsoo de kinderen uijt haer aendeel niet konnen werden gealimenteert maar notoir tot armoede soude moeten vervallen, om het welke voor te koomen soo sijn op heeden voor etc. gekoomen ende gecompareert den voorn: Wouter Jan van Ierssel en Willemijn Jan de Rooij bruijdegom en bruijt ter eenre, Jan meerderjarige soon van den bruijdegom Justinus Jan Mutsaers als momboir en Adriaen Jan van Iersel als toesiender over de voors: nog vijf minderjarige kinderen te samen ter andere zeijde de welcke verclaerde met dan anderen aengegaen ende gemaekt te hebben een minnelijk ende vrindelijk accoort contract ende transactie inne manieren als volgt te weeten dat zij eerste van de tweede comparanten hebben aengenomen de voors: kinderen op te brengen ende te alimenteeren in kost ende drank kleeding etc. tot dat deselve sullen gekoomen weesen ten ouderdom van vijf en twintig jaeren huwelijk ofte etc. waer voor sij eerste comparanten sullen hebben en in vollen vrijen eijgendom blijven behouden het voors: half huijsje schop hof en meubilaire goederen, mits betaelende de lastige schulden des boedels, verders is geconditioneert ende ondersprocken dat naar doode van haer beijde eerste comparanten alle henne als dan naer te laetene goederen sonder onderscheijt van wat seijde die gekoomen zijn, sullen gepart ende gedeelt worden d'eene helfte bij de voors: voorkinderen van den bruijdegom, ende de wederhelft bij de in deese huwelijk te verweckene naerkinderen dog ingeval in deese huwelijk geen kinderen verwekt en werden en de bruijdegom eerst afflijvig wordende sal de bruijt blijven int volle besit des inboedels mitsgaders genieten de volle togte vant voors: erfgoet, haer leeven lang gedurende,
Ende ingeval als voor ende bruijt eerst afflijvig werdende sal den bruijdegom mede blijven int volle besit des boedels, mitsgaders genieten de volle togte des erffgoederen die van de zeijde van de bruijt sijn aengekomen ende in beijde gevallen sullen naer doode vande langstleevende alle de als dan overschietende goederen egalijk worden gepart ende gedeelt d'eene helft bij de voors: voorkinderen van den bruijdegom ende de wederhelft bij de naeste vrienden van de bruijt staecx gewijse de doode hant met de levendige te deelen, alle welcken poincten etc. renuntieerende etc. verbindende etc. pro ut in forma, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den vijftienden augustij 1700 een en sestigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832