Menu

Documenten

Document R-1761-14-479-32v

Alsoo Antonij La Tour in huwelijken staat versaamt ende gealieert is geweest met wijlen Maria van den Megdenberg, bij dewelcke hij egtelijk geprocureert heeft een kint met name Johanna getrout met Johannes Couwenberg, het is nu sulx dat den selven sig wederom in anderen huwelijck begeven wil met Catharina Heijliger vande Loo, derhalven soude hij gehouden weesen, met zijn voors. kint af te deelen, maar gemerkt zijne meubilaire goederen seer gering zijn, en niet soo veel waardig, als zijne loopende schulden, en zijne erfgoederen zijn bestaande in een woning, en hof, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, aan de Hasselt, item een parceeltie ackerlant groot ontrent veertig roeden, gelegen als voor aande Hasselt, belast met hondert en vijf guldens, zijnde eene scheepene gelofte ten behoeven van Jacobus de Beer, soo dat de afdeling niet wel plaats kan grijpen, om 't welcke soo zijn op heeden voor etc. gecomen, ende gecompareert den voorn. Anthonij La Tour, en Catharina Heijliger vande Loo, aanstaande bruijdegom, en bruijt ter eenre, ende voorn. Johannes Couwenberg nomine uxoris, ter andere zijde, dewelcke verclaarde met den anderen aangegaan, ende gemaakt te hebben, een minnelijk, ende vrindelijk accort, contract, ende transactie in manieren als volgt: te weten dat de eerste comparanten, in vollen vrijen eijgendom sullen blijven behouden, de meubilaire goederen, mitsgaders de volle togte der erfgoederen gedurende het leven van den aanstaanden bruijdegom, ende het zij in deesen huwelijk kinderen verweckt worden, ofte niet, soo sal na doode van hem aanstaande bruijdegom, den boedel, soo van erffelijcke, meubilaire en andere roerende goederen gedeelt, genoten, en geproffiteert worden bij den tweeden comparant, eerst en vooral d'eene helfte, ende de andere helfte sal gedeelt worden voor d'eene helfte bij de aanstaande bruijt of haare kinderen, en voor d'andere helfte bij den voors. tweeden comparant, mits ider ook betalende voor drie vierde, en een vierde respective, alle de soo reele als personeele schulden des boedels ende ingeval in deesen huwelijk geen kinderen verweckt worden ende de aanstaande bruijt eerst aflijvig wordende, soo sal den aanstaanden bruijdegom haare geheele nalatenschap in vollen vrijen eijgendom blijven behouden, sonder eenige uijtkeringe aan haar aanstaande bruijds vrinden te doen, alle welcke poincten etc., renuntierende etc. verbindende etc., pro ut in forma, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc., actum den eersten october seventien hondert een en sestigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832