Menu

Documenten

Document R-1762-14-479-50r

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekomen ende gecompareert Gerardus Arnoldus Witlockx, als in huwelijk hebbende Catharina Jan van Oerle, en Dionisius Leendert van Tulder, als in huwelijk hebbende Genoveva Jan van Oerle, dewelke verklaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene scheijdinge ende deijlinge van de nabeschreven erfgoederen, hen aangekomen mits het overlijden van Jan Willem van Oerlen en Annamaria Jan van Groenendaal haare ouders, mitsgaders van Jan Baptist van Groenendaal, haaren oom,

Overmits dewelcke soo is Gerardus Arnoldus Witloks, no: ux: bij lootinge ten deele bevallen ende sal alsoo voor zijne portie hebben, behouden ende erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een huijs, hof, en aangelegen erve, groot vier en een L, ofte etc., , gestaan en gelegen aan de Hasselt aldaar oost den Ed. Heer alhier, west de gemeene straat, zuijt Norbart Teurlings, en noort de erfgenamen van Adam van Aal,
Item een half huijsje aan den oostenkant scheijdende op de graat van de schouw gestaan en gelegen als voor aan de Hasselt aldaar oost de erfgenamen van Adam van Aal, west de gemeene straat, zuijd den ackerwegt en noort Thomas Verbunt,
Item een parceel ackerlant groot een en een vierde L, ofte etc., gelegen als voor ter plaatse het Goirken de Pastorije oost den H. Geest Armen alhier, west den Ed. Heer alhier, zuijd en noort Adriaen Schollen,
Item een parceel ackerlant een en een vierde L, ofte etc., gelegen als voor, aan het Goirken, aldaar oost , zuijd en noord Adriaan Schollen,en west den Ed. Heer alhier,
Item een parceel ackerlant groot ses L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse in de Schijf, aldaar oost en noord Peter Jan Eelen, zuijd Barend Mutsaerts, en west den ackerwegt,
Item een parceel ackerlant groot twee L, ofte etc., gelegen als voor, in de Schijf aan de Werf, oost de kinderen Jan de Jong, west Jan Willem Leijten, zuijd .., en noord de weduwe Peter Cruijssen,
Item een parceel ackerlant groot een en een vierde L, ofte etc., gelegen als voor, in de Schijf, ontrent het Vlasstraatje, oost Mattijs Bacx, west Jan Vermeer, zuijt de heer Doctor Mutsaers en noort het Vlas Stratie,
Item een parceel ackerlant groot twee L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse in den Berkdijck, oost Jan de Jong, west den ackerwegt, zuijd Willem Segers, en noort Jan Willem Leijten,
Belast met drie duijten chijns s'jaars aan den Ed. Heer alhier,
Item een parceel weijde groot twee L, ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse aan den Berckdijck, aldaar oost Jan Willem Leijten, west den H. Geest Armen alhier, zuijd de kinderen Cornelis Beris en noordde kinderen jan de Jong,
Item een parceel weijde groot een L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse in den Berckdijck, aldaar oost hendrick van Ierssel, west Francis Stevens, zuijd den gemeenen wegt, en noord Goris van Grol,
Item een parceel weijde groot twee en een half L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse den Berckdijck, aldaar aan den Schaapsdijck, oost Willem Segers, west en noord Francis de Rooij, en zuijd de gemeene straat,
Item een parceel weijde groot een en een half L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse in het Laar, aldaar oost Cornelis Winkelmans, west Hendrick Gosens, zuijt de straat, en noord Adriaan de Vet,
Item een parceel ackerlant groot een en drie vierde L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse in 't Laar, aldaar oost de weduwe Jan Melis, west Peter de Beer, zuijd Catharina Pessers, en noord Willem van Spaandoncq,
Item een parceel weijde en bosch groot samen twee L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse aan het Laar in de Heijningen, aldaar oost Jan van Boven, west de heer J. A. van Meurs, zuijt de weduwe Vinvent Bijsters en noord de heer doctor Mutsaers,
Item een parceel uijtgesteeken moerputten groot een L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse aan den Ouden Draaijboom, oost de Leij, west .., zuijd .., en noord Cornelis Verbunt,
Belast met vijf duijten chijns s'jaars aan den Ed. Heer alhier,
Item de helft aan den zuijdenkant, van een parceel moerbeemde, groot in 't geheel vier L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse in den Dalem, aldaar oost het Sand Dijcxken, west .., zuijd de kinderen Cristiaan Segers, en noort de erfgenamen Norbart Segers,
Belast in 't geheel met tien duijten St Stevens chijns s'jaars, aan den Ed. Heer alhier,

Overmits d'welcke soo is Dioniekus Leendert van Tulder no: ux:, bij blinde lootinge etc. eerstelijk een huijs, hof, en aangelegen erve, groot twee en een half L, ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse genaamt de Hasselt, aldaar oost de gemeene straat, zuijt den waterlaat, west den Ed. Heer alhier, en noord Anthonij van Hees,
Item een parceel ackerlant groot vier L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse aande Hasselt, oost en noord den gemeenen weg, zuijd Jan Cornelis Deckers, en west de kinderen Peter Beris,
Item een half huijs scheijdende op de middelmuer naar den oosten, met den hof daar aan groot drie vierde L, ofte etc., gestaen en gelegen als voor, ter plaatse aande Velthoven aldaar, oost Paulus van de Pennen, west .., zuijd Jan Verassen, en noord Adriaan Bruers,
Belast met ses duijten chijns sjaaars aan den Ed. Heer alhier,
Item met een derde in twee duijten chijnssjaars aan de gesworens alhier,
Item een bogt zijnde ackerlant groot vijf L, ofte etc., gelegen als voor, ontrent den Velthovensen Moolen, aldaar oost den Ed. Heer alhier, west Adriaan van Gils, zuijd den gemeenen weg, en noord Adriaan Bruers,
Item een parceel ackerlant groot drie L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse aande Velthoven aldaar in de Hoefstraat, oost en zuijd Adriaan Bruers, west de gemeene straat, en noort Jan Govert Jansen,
Item een parceel ackerlant groot drie L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse in de Schijf aldaar aande Werf, oost den H: Geest Armen alhier, west den ackerwegt, zuijd de weduwe Peter Cruijssen, en noord ..,
Item een parceel weijde aan malkanderen groot twee en een half L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse aan den Bercksdijck, aldaar oost en noord de kinderen Cornelis Beris, west den H: Geest Armen alhier, en zuijd de weduwe Willem Spijckers,
Item een parceel weijde groot drie en een half L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse aan den Schaapsdijck, aldaar oost de gemeene straat, west de kinderen Bastiaan Verhoeven, zuijd Adriaan Snellen, en noord ..,
Item een parceel ackerland groot vier L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse in het Laar, aldaar oost Catharina Pessers, west en noord Peter de Beer,, en zuijdt Barbara Verbunt,
Item de helft aan den noordenkant van een parceel moerbeemde groot in 't geheel vier L, ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse in den Dalem, aldaar oost het Sant dijxken, west .., zuijd de kinderen Cristiaan Segers, en noord de erfgenamen Norbart Segers,
Belast in 't geheel met tien duijten St. Stevens chijns sjaars aan den Ed. Heer alhier,

Voorts is tussen de voorschreven parthijen condividenten, wel expresselijk geconditioneert ende ondersprooken dat ider op zijn aangecavelde deel ende lot, sal moeten gedogen ende onderhouden, alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
Ende verclaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn, aan den Ed. Rade en Leen-Hove van Brabant in 's Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc., actum den negenden julij seventien hondert twee en sestigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832