Menu

Documenten

Document R-1762-14-479-57v

Kennelijck zij dat voor etc. zijn gekomen en gecompareert Norbart ende Maria Catharina cum tutore broeder ende suster meerderjarige kinderen van wijlen Gerart van Poppel en Jenne Maria de Cort ende Jan Govert Jansen als last en procuratie hebbende van Peter Gerard van Poppel volgens de procuratie daar van zijnde gepasseert voor heeren scheepenen alhier, den 16e junij 1762 op heden vertoont, dewelcke verclaarde met den anderen aangegaen ende gemaakt te hebben eene scheijdinge ende deijlinge van de nabeschr. erfgoederen haar aangekomen mits het overlijden van voorn. henne ouders zaligers,

Overmits de welcke soo is Norbart Gerart van Poppel, bij looting ten deele bevallen, en sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideeren, eerstelijck een parceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse den Westenheijkant aldaar in de Lijnse ackers, oost de weduwe Daniel Hensen, zuijt Aart van Bavel, west Jacobus van Ierssel, en noort Jan Govert Jansen, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot een L ofte etc., gelegen als voor in de Lijnse ackers aldaar oost Aart van Bavel, zuijt Jan Govert Jansen, west Jacobus van Ierssel, en noort Jan Govert Jansen, los en vrij,
Item een parceeltie ackerlant groot drie quartier L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse in de Lijnse ackers, aldaar oost en west Martinus Phiers, zuijt Wouter Hensen en noort Antonij van Hees,
Belast met eenen stuijver, of soo veel min of meer als sal bevonden worden chijns s'jaars aan de Conventuale van Tongerloo te betalen tot Oosterwijk op St. Thomas dag, voorts los en vrij,

Overmits dewelcke soo is Maria Catharina Gerart van Poppel bij etc. eerstelijk een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse den Westen Heijkant, tegen het heijvelt, aldaar oost en zuijt Francis Smarien, west de weduwe Peter van der Sijpen, en noort den H: Geest Armen los en vrij,
Item een parceel ackerlant, groot twee L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan 't Craijven, oost en noort Nicolaas Borgers, zuijt Jennemaria van Spaandoncq, en west Francis de Beer, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot twee en een quartier L ofte etc. gelegen als voor aan 't Craijven, aldaar oost en west Francis de Beer, zuijt den Armen, en noort Jennemarie van Spaandoncq, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot een L ofte etc., gelegen als voor, aan 't Craijven aldaar oost, west, en noort Mattheus Reijnen, en zuijt de straat, los en vrij,

Overmits de welcke soo is Peter Gerart van Poppel, bij etc. eerstelijk een parceel ackerlant in weijde groot twee L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse den Westen Heijkant, aldaar in de Lijnse ackers, oost en noort Martinus Fiers, zuijt Jan Govert Jansen, en west Jan Cornelis Dekkers, los en vrij,
Item een parceel weijde groot drie L ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aan het Craijven, oost de gemeene straat, zuijt en noort Thomas Verbunt, en west Mattheus Reijnen,
Belast met eenen gulden tien stuijvers 'sjaars aan den H: Geest Armen alhier, voorts los en vrij,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken, dat ider op zijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen etc. ende hebbben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma ende verclaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn, aan den Ed. Rade van Brabant in 's Hage,
Aldus gedaan ende gepasseert, voor ende ten overstaan van etc. actum den tienden augustij seventien hondert twee en sestigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832