Menu

Documenten

Document R-1763-14-442-132r

Geertruij Jan de Cocq cum tutore en Johannes Hendrik Vranken als in huwelijk hebbende Piternel Jan de Cocq cedunt aen Jan Janse de Cocq twee derde parten gemeen en onbedeelt waar in den cooper het resterende een derde part is competeerende in een huijs, hof en aengelege erve, groot int geheel vier loopensaeten ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer in de Langstraet, oost Peter Opheij zuijt de straet west Jan Jansen en noort de waterloop,
Belast int geheel met eene rente van ses gulden s'jaers aen den H: Geest armen alhier,
Item met twee duijten chijns s'jaers aen den Ed. heer alhier,
Item met vijftien penn: chijns s'jaers aen den voors: Ed: heer alhier,
Item met vijf penn: chijns s'jaers aende Conventualen van Tongerloo,
Item twee derde parten gemeen en onbedeelt in een parceeltje ackerlant groot int geheel vijf en veertig roeden ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Langstraet, aldaer oost Jacobus Willem de Beer zuijt de erfgenaemen wijlen Barbara Verbunt west de weduwe? Adriaen de Rooij en noort Peter Hensen,
Item twee derde parten gemeen en onbedeelt in een parceeltje weijde groot int geheel een half loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Langstraet aldaer oost zuijt en west de waterloop en noort Francis Corn: Beris voorts alle los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den negen en twintigsten october 1700 drie en sestigh,

Cooppenn: 260 gl: voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832