Menu

Documenten

Document R-1763-14-479-91r

Kennelijk zij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Jan en Cristiaan gebroederen meerderjarige zoonen wijlen Gerart Kooijen, verweckt bij wijlen Catharina Cornelis Oomen, dewelcke verklaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, eene scheijdinge ende deijlinge van de nabeschreven erfgoederen, hen condividenten aangekomen mits het overlijden van henne voornoemde ouders zaligers, en bij aankoop int gemeen.

Overmits dewelcke soo is Jan Gerart Kooijen, bij lootinge etc. eerstelijck een parceel lant en weijde, groot vijf L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Westen Heijkant, aldaar in de Hemeltjes omtrent den Peel, oost de gemeene straat, zuijt Johan Soessing, secretaris alhier, west Adriaan van de Vliet, en noort d'heer Johan Adriaan van Meurs, los en vrij,
Item een parceel ackerlant, groot vier L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar aanden Groenenweg, oost een mistweg, zuijt Peter van Groenendaal, west Cornelis Schenkers den ouden, en noort Adriaan Beris, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot twee L ofte etc. gelegen als voor aan de Hasselt omtrent s'Heeren Bosch, oost Adriaan Momboirs, zuijt d'heer Cornelis Bles, west Adriaan Momboirs, en noort Jacobus de Beer, los en vrij,
Item een parceel beemde, weijde en houtwas, aan malkander, groot vijf L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse de Haense Hoeve, aldaar aan de Beemtsteeg, oost Hans Vermeulen, zuijt de Leij, west de Beemtsteeg, en noort ..., los en vrij,
Item een parceeltje ackerlant groot veertig roeden ofte etc. gelegen als voor ter plaatse de Haanse Hoeve, aldaar oost den wegt, zuijt Arnoldus Verbunt, west Peter Weijne, en noort ..., los en vrij.

Overmits dewelcke soo is Cristiaan Gerart Kooijen, bij lootinge etc. eerstelijck een huijs, schop en hoff groot een L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de gemeene straat, zuijt Norbart van Amelsvoort, west en noort Hendrick van Gils, belast met twee stuijvers vier penningen chijns s'jaars aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot vier Loopensaeten ofte etc. gelegen als voor aan de Hasselt, oost een mistwegt, zuijt Maria Momboirs, west Jacobus de Beer, en noort Hendrik van Gils, los en vrij,
Item een parceel lant en weijde groot vier L ofte etc. gelegen als voor aan de Hasselt, omtrent s'Heeren Bosch aldaar oost Leendert van Tulder, zuijt d'heer Cornelis Bles, west Adriaan Momboirs, en noort Maria Momboirs, los en vrij,

Voorts is tusschen de voorn. parthijen en condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken, dat jder sijn aanbedeelde sal aanvaarden van stonden aan, met de lasten en chijns d'anno 1764. En, dat jder op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc. pro ut in forma. En zij geweeten dat de condividenten nog int gemeen, behouden een parceel moerbeemt en putten groot een half L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Haanse Hoeve, aldaar aan de Aardijck, oost den Aardijck, zuijt Cornelis Oomen, west de putten en noort de weduwe Wouter van Erven. Ende verclaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed. Rade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaze in s'Hage. Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc.. Actum den vijf en twintigsten november seventien hondert drie en sestigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832