Menu

Documenten

Document R-1764-14-442-193v

Juffrouw Hendrina Jacoba Roessing weduwe van wijlen d'heer Jan Christoffel Abke, cum tutore, d'heer Jacob Vonck als in huwelijk hebbende Johanna Barbara Roessing, de heeren Willem, Hermanus, en Jan van Ophuijsen te samen testamentaire meede erfgenaemen van wijlen d'heer Johan Roessing in leeven secretaris deser Heerlijkheijt Tilborg en Goirle, volgens den besloote testamente in dato 21 februarij 1758 gesuperscribeert door den notaris Cornelis Bles en seeckere getuijgens alhier in Tilborg ten selven dage, en geopent bij den selven notaris en seeckere getuijgens alhier de 30e november 1763 op heden verleent cedunt aen d'heer Elias Roessing drie vierde parten in een parceel schaerbosch groot int geheel drie loopensaeten ofte daer ontrent gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse Loven agter de Drie Huijsen in het Mal, aldaer oost Nicolaes Venninx zuijt Heijliger Oerlemans west Mattias Bacx en noort juffr Maria Bernage,
Item drie vierde parten in de milioratie van circa twintig loopensaeten nieuw erve en ontrent ses loopensaeten gekogte boodem dus te samen int geheel ses en twintig L ofte etc. aen malkanderen voorts het agste gedeelte beplant met agtien else eijke en berke heesters, gelegen als voor ter plaetse genaamd de Rouwbraeken, aldaer aen de Swartreijt, oost d'heer Albertus Baesten cum suis, zuijt en noort de gemeente of gemeene weg, en west den waterloop genaamt de Swartreijt,
Belast int geheel met elf duijten chijns s'jaers aen den Ed: heer alhier, staende op de gekogte boodem,
Item drie vierde parten in de milioratie van een parceel nieuwe erve zijnde schaerbosch groot int geheel twee en een half loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt, aldaer tenden de Corte straet oost Adriaen Maes cum suis, zuijt een straetje west en noort de gemeente,
In alle welke voors: parceelen den getransporteerden uijt hoofde van voors. testamente het resteerende een vierde part is competeerende, voorts alle los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den een en twintigsten augustij 1700 vier en sestigh.

Cooppenn: 475 gls: 10 stuijvers voldaen, aen den getransporteerden als executie des boedels.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832