Menu

Documenten

Document R-1764-14-479-110r

Kennelijck zij dat voor etc. zijn gekomen ende gecompareert Jan Jan Maas en Peter meerderjarigen zoone wijlen Adriaan Jan Maas, die welke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erffgoederen haar condividenten aangekoomen mits het overleijden van des eerste comparants ouders die waaren de voorouders van de tweede comparant respective,

Overmits dewelke soo is Jan Jan Maas bij etc. ten deelen bevallen, en sal alsoo voor zijne portie hebben behouden en erffelijck blijven possideeren, een parceel bleekeling velt, en uijtgestecken putten groot vier L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse in de Oude Nieuwe Velden, aldaar oost ..., zuijt de weduwe Embregt Beeris, west den Langendijck en noort de gemeente, los en vrij,

Overmits dewelke soo is Peter Adriaan Maas, bij etc. de helft in een huijsje aan den noorden kant scheijdende op de graat van de schouw tusschen deese ende de wederhelft ten zuijden met de helfft in den hof meede aan de noort zeijde groot int geheel drie quartier L ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt aan het Craijven aldaar oost de straat zuijt Justinus Mutsaars, west Hendrik van Hees, en noort Hendrik van Hest, los en vrij,

Voorts is tusschen de voorschreeve partheijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat ider op zijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, ende verclaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Edele Rade en Leenhove van Brabant in s'Hage,
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc., actum den veertienden meij seventien hondert vier en sestigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832