Menu

Documenten

Document R-1764-14-479-128r

Kennelijck zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareert Hendrik Adriaan van Hest, Cornelis Cornelis de Beer, als in huwelijk hebbende Maria Adriaan van Hest, voorn Hendrik Adriaan van Hest nog als momboir, en Gerard Adriaan Doomen als toesiender over de twee minderjarige kinderen van wijlen Marian Adriaan van Hest, daar vader van is Cornelis Adriaan Doomen, dewelke verclaarde met den anderen aangegaan en gemaakt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erffgoederen haar condividenten aangekomen, mits het overleijden van Maria Sijmon Broeders, weduwe wijlen Adriaan Hendrik van Hest, henne ouders en voorouders respective,

Overmits dewelke soo zijn de twee minderjarige kinderen van wijlen Marian Adriaan van Hest, daar vader van is Cornelis Adriaan Domen, bij blinde lotinge ten deele is bevallen ende sullen alsoo voor haare portie hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren, Eerstelijck een half huijs aan den oostenkant scheijdende op de graat van de schouw, met den hoff daar aan groot vijf quartier lopensaten ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aant Craijven, oost de gemeijne voetpat, zuijt Paulus Peters cs. west en noort Hendrik Swagemakers, Item een camer aan suijdenkant van een huijs, en den hof groot acht roeden ofte etc. gelegen als voor ter plaatse het Craijven, oost de straat, zuijt Cornelis Coolen, west en noort Hendrik van Hest, Item een parceel ackerlant groot een en driequartier lopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaatse de Hasselt aldaar oost de gemene straat zuijt Jan van Oolen, west en noort Peter Opheij, Item eene heijbodem groot twee lopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaatse de Vosbergen aldaar oost Willem Zeegers, zuijt de Gemeente, west en noort Cornelis Schenkens, alles los en vrij, ende sal dit loth in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan Hendrik Adriaan van Hest eerste condivident eene somme van twee gulden tien stuijvers, die bijt passeeren deeses sijn voldaan,

Overmits dewelcke soo is Hendrik Adriaan van Hest bij etc. eerstelijck een derde part van een half huijs aan oostenkant met den hof daar aan groot acht roeden ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Thomas Peters, suijt Zeger Brocken, west Maria Benaarts, en noort de straat, Item een parceeltje hof groot tien roeden ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, oost Maria Benaarts, zuijt de waterlaat, west en noort Cristiaan Momboirs, Item de helft van een parceel ackerlant aan den suijdenkant soo als het selve afgereent is, groot een en drie quartier lopensaten ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt oost de weduwe Denis Jan Wouters, zuijt Jacobus de Beer C suis, west den Groenenweg, en noort de wederhelft, Item de helft aan den zuijdenkant soo als het selve afgereent is, van een parceel moerbeemt groot int geheel twee lopensaten ofte etc. gelegen als voor, oost en suijt de kinderen Peter Haans, west de Lantscheijding, en noort de wederhelft, belast met drie stuijvers acht penningen chijns s'jaars aan den Heer Rentmeester Verster te s'Bosch, voorts alle los en vrij, ende sal dit loth in vergelijck van caveling trecken van de minderjarige kinderen van wijlen Marian Adriaan van Hest daar vader van is Cornelis Adriaan Domen, twee guldens tien stuijvers en van Cornelis Cornelis de Beer, ook twee guldens tien stuijvers die beijde bijt passeeren deses zijn voldaan, Ende sal hier van de Lantscheijding moeten worden gemaakt door Cornelis Cornelis de Beer, tweede condivident in desen waar tegens hij aangenomen heeft den geheelen chijns te betaalen,

Overmits d'welke soo is Cornelis Cornelis de Beer no ux bij etc. eerstelijck een camer aan den suijdenkant van een huijs met den hof daar aan groot vier roeden ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, oost en suijt de gemeene straat, west Cristiaan Jansen, en west Johannes Jansen, Item een parceeltje hof groot tien roeden ofte etc. gelegen als voor, oost Jan Jansen, zuijt en west Peter Opheij, en noort de waterlaat, Item de helft aan den noordenkant soo als het selve afgereent is, van een parceel ackerlant, groot een en drie quartier lopensaten ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, oost de weduwe Denis Jan Wouters, suijt de wederhelft, west den Groenenweg, en noort Jan Coijen, Item de helft aan den noordenkant soo als het selve afgereent is van een parceel moerbeemt groot int geheel twee lopensaten ofte etc. gelegen als voor, oost de kinderen Peter Haans, weat de Lantscheijding, suijt de wederhelft, en noort Adriaan de Rooij, ende sal dit loth in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan Hendrik Adriaan van Hest eerste condivident, eene somme van twee gulden tien stuijvers, die bijt passeeren deeses sijn voldaan, ende sal dit loth nu en voor altoos moeten maken en onderhouden de lantscheijding tegen de erve van Hendrik Adriaan van Hest tweede condivident in deesen, voorts los en vrij,

Voorts is tusschen de voornoemde parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken, dat ijder zijn aanbedeelde sal aanvaarden van stonden aan, met de lasten en chijns van den jaare 1765 en verder dat ider op zijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden, alle wegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaaren de condividenten hier verder geene lenen te zijn aan den ed. Rade en Leenhove van Brabant in s'Hagen, Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den dartienden september seventien hondert vier en sestigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832