Menu

Documenten

Document R-1765-14-442-247v

Compareerde voor etc. Engelien Louis Hackens, wed. wijlen Gerart Adriaan Smulders dewelcke verclaarde te desisteeren vant regt van togte ten behoeve van haare vier minderjarige kinderen verweckt bij wijlen voorn Gerart Adriaan Smulders op een vierde part gemeen en onbedeelt in een vervallen huijs bestaande in twee wooningen met het schop en de hof daar aan groot int geheel twee L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt aldaar tegen over de capel.
Belast int geheel met acht vaten rogge s'jaars aan den H: Geest Armen alhier,
Item met twee duijten chijns s'jaars aanden geswoorens alhier, voorts los en vrij sonder daar op enig recht te reserveeren maar daar van renuntieerende in gerequireerde forma,
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den eersten junij 1700 vijf en sestigh.

Adriana Maria Adriaan Smulders cum tutore, Norbart Coolen als in huwelijck hebbende Margo Adriaan Smulders, Gerart Jan de Rooij als momboir, en Johannes van Castel als toesiender over de vier minderjarige kinderen van wijlen Gerart Adriaan Smulders daar moeder van is Engelien Louis Hackers, met consent en authorisatie van heere drossaart en schepenen alhier in dato 4 meij 1763 op heeden vertoont te samen voor drie vierde parten, en Gijsbert Bacx in qualiteijt als regerent armmeester van den H: Geest Armen alhier, als aan de armen taeffele is alimenteerende Adriaan minderjarige soon van wijlen Cornelia Adriaan Smulders, daar vader van is Peter Pekerij met voorkennise en goetvinden van heeren drossaart en schepenen alhier voor het resteerende een vierde part en alsoo te samen voort geheel cedunt aan Johannes en Cornelis Willem de Beer, een huijs bestaande in twee wooninge met het schop en den hof daar aan groot twee L ofte etc. met de helfte van t gebruijk en onderhout van de put staande agter het huijs, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar tegen over de capel, oost de waterlaat, suijt een mistwegt, west de straat, en noort Johannes Segers,
Belast met acht vaten rogge s'jaars aande H: Geest Armen alhier,
Item met twee duijten chijns s'jaars aande geswoorens alhier, gereserveert soo als bij conditie van publique verkooping de dato 14 meij en 1 junij 1765 is uijtgesprooken voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc., gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den eersten junij 1700 vijf en sestigh,

Cooppenn en slagen 219 gls: voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832