Menu

Documenten

Document R-1767-14-443-139v

Mattheus Aart Reijnen, en Hendrik Adriaan van Hees, betaalen den 40e penning, ten behoeven van 't gemeene land van vier parceelen land en weijde, groot samen elff loopensaten ofte daar ontrent gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan't Craijven door haar gekogt van Francis de Beer voor de somme van vier hondert vijff en twintig guldens, waar mede dien coop is geannulleert, soo sij coopers, en verkooper wedersijts verclaarden monterende den 40e penning tien guldens twaalf stuijvers, en acht penningen, actum den een en twintigsten december 1700 seven en sestigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832